Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Πολιτική /

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα, την Τετάρτη 14.2.18 στις 6 το απόγευμα για συζήτηση και λήψη απόφασης για 23 θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1ο
Αναμόρφωση [2η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο
Λήψη απόφασης για: 1. Αναμόρφωση [3η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 [για την παροχή υπηρεσίας μόνιμης εικαστικής έκθεσης και παράλληλων εκδηλώσεων στο Μουσείο Λίμνης Δοϊράνης και προμήθεια ειδικού εξοπλισμού], 2. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για τη διοργάνωση μόνιμης εικαστικής έκθεσης και παράλληλων εκδηλώσεων στο Μουσείο της Λίμνης της Δοϊράνης» [Αρ. Μελ.: ΤΟΑ44/2017 – Π/Υ: 24.800,00€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα και 3. Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – «ανάληψη υποχρέωσης» πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 [Παροχή υπηρεσίας για τη διοργάνωση μόνιμης εικαστικής έκθεσης και παράλληλων εκδηλώσεων στο Μουσείο της Λίμνης της Δοϊράνης]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 3ο
Αναμόρφωση [4η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 [Υλοποίηση προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο
Αναμόρφωση [5η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 [Πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης σε μαθητές – τριες Γ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων Δήμου Κιλκίς για το σχολικό έτος 2017 – 2018]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο
Αναμόρφωση [6η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 και έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας Δήμου Κιλκίς 2018 – 2019» [Αρ. Μελ. Ε2/2018, Π/Υ: 12.835,19€] λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες: Κατασκευή τεχνικού και αποκατάσταση οδοποιίας στο σημείο διέλευσης του Γαλλικού ποταμού στον οικισμό Τερπύλλου στη Δ.Ε. Κρουσσών» [ΑΜ: Μ10/2015]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης» [ΑΜ: Μ134/2010 ΤΥΔΚ Κιλκίς]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών και κατασκευή WC στο Πνευματικό Κέντρο Κ. Αποστόλων – Αποκατάσταση φθορών και αντικατάσταση κουφωμάτων (πόρτες) στο ιατρείο οικισμού Μαυρονερίου» [ΑΜ: Μ35/2012 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 11ο
Διαγραφή χρεών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 12ο
Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας: «Εργασίες κοπής υψηλής βλάστησης με γερανοφόρο» [ΑΜ: ΚΟΠ 03/2018 / Π/Υ: 24.800,00€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 13ο
Έγκριση και επιλογή διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων, έτους 2018» [Αρ. Μελ.: Πρ.1/2018 – Π/Υ: 117.842,99€ χωρίς ΦΠΑ]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 14ο
Έγκριση και επιλογή διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων» για το έτος 2018 [Αρ. Μελ.: Πρ.19/2017 – Π/Υ: 129.976,80€]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο
Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών, Πρακτικού Τεχνικών Προσφορών, Πρακτικού Οικονομικών Προσφορώνκαι Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της ΟΜΑΔΑΣ Γ: «Προμήθεια ανατρεπόμενου καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου» [Π/Υ: 55.447,15€] της ανοιχτής διαδικασίας: «Προμήθεια οχημάτων έτους 2016» [ΑΜ: Π8/2016 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 589.756,10€ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ – ΑΔΣ: 380/2017 – ΑΟΕ: 185/2017] και ανάθεση στον ανάδοχο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 16ο
Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών, Πρακτικού Τεχνικών Προσφορών, Πρακτικού Οικονομικών Προσφορών και Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ: «Προμήθεια δύο (2) ημιφορτηγών <3 -="" 185="" 2016="" 380="" 589.756="" 60.487="" br="">
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 17ο
Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Κιλκίς στο Δήμο Λατσιών Κύπρου, προκειμένου να παραστεί στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 18ο
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ιστορικής και Περιβαλλοντικής Προβολής και Εκπαίδευσης Δοϊράνης με διακριτικό τίτλο «Μουσείο Λίμνης Δοϊράνης»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 19ο
Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – «ανάληψη υποχρέωσης» πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 [Δαπάνες εκτυπώσεων πολιτιστικών δράσεων και τουριστικής προβολής Δήμου Κιλκίς]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 20ο
Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Ενοικίαση ηχητικού, φωτιστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κιλκίς, έτους 2018» [Αρ. Μελ.: Ε1/2018 Δ.Τ.Υ. – Π/Υ: 24.310,20€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 21ο
Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Κιλκίς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη ΚερδοσκοπικήςΕταιρείας [Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 22ο
Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση, κατά κυριότητα, στο Δήμο Κιλκίς του παλαιού Διοικητηρίου (παλιά Νομαρχία) στην πόλη του Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 23ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών – Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης