Γενικά

Υποχρεωτικός ο καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων ως προληπτικό μέτρο πυροπροστασίας

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου Κιλκίς ενόψει της αντιπυρικής περιόδου (έναρξη 1η Μαϊου – λήξη 31 Οκτωβρίου 2023) καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται στα όρια του δήμου, να προχωρήσουν έγκαιρα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά τα οποία δύναται να αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η υποχρέωση των δημοτών για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους απορρέει από την υπ’ αριθμ. 20/2022 πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1301/18-3-2022 τ.Β,) σύμφωνα με την οποία οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ο καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων αφορά σε:

– υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3 μέτρα) προκαλώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

– κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,5 μ.) και το 50% της κόμης τους.

– απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

– συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από το Δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β΄ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα δήμων και κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, τ. Α΄114).

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσβλέπει στη συνεργασία των ιδιοκτητών και επικαρπωτών οικοπέδων με την έγκαιρη ανταπόκρισή τους στην υποχρέωση του καθαρισμού των οικοπέδων τους, στηριζόμενο, επιπροσθέτως, στην αποδοχή του συγκεκριμένου μέτρου που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στον δήμο Κιλκίς τα τελευταία δύο χρόνια.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα