Αρθρογραφία

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (1950-51) ΗΛΙΑ ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Γράφει ο Χρήστος Ίντος

Κατά τη φοβερή για την Ελλάδα δεκαετία του 1940 σχεδόν τα πάντα στη χώρα είχαν καταστραφεί. Τα σχολεία της υπαίθρου είχαν υποστεί τεράστιες ζημιές και επιβάλλονταν η επιδιόρθωση ή η ανέγερση νέων για να συνεχιστεί η φοίτηση των μαθητών σε αυτά αφού βέβαια επανδρώνονταν με το κατάλληλο διδακτικό προσωπικό. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο και φάνταζε απραγματοποίητο για τα δεδομένα της εποχής.

Σε τοπικό επίπεδο ο τότε έπαρχος Παιονία Ηλίας Τσιρκινίδης, σε άλλο δημοσίευμα θα αναφερθούμε στο πρόσωπο αυτό, όπως διαφαίνεται από σχετικό αρχειακό υλικό, ανέλαβε πρωτοβουλίες ξεκινώντας από την έδρα της επαρχίας του, τη Γουμένισσα. Οι προσπάθειές του ευοδώθηκαν, έφεραν απτά θετικά αποτελέσματα, αυτό διαπιστώνεται από όσα υλοποιήθηκαν στα μετέπειτα χρόνια. Μερικές από τις πρωτοβουλίες του ήταν:

«ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΓΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ» ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ
Ο Έπαρχος Παιονίας Ηλίας Τσιρκινίδης με το ΑΠ 1002/20-11-1950 έγγραφό του προς τον Νομάρχη Κιλκίς αιτείται τη σύσταση του παραπάνω ταμείου σύμφωνα και με όσα προβλέπει ο Α.Ν. 1850/1939. Θα είναι αρωγός της προσπάθειας του Κράτους «… εις τα έργα ανεγέρσεως ή αποκαταστάσεως των κατεστραμμένων Σχολείων καθώς και εις τας προσπαθείας του προς επάνδρωσιν δια του απαραιτήτου διδακτικού προσωπικού των Σχολείων Βορ. Ελλάδος».

Με το ίδιο έγγραφο προτείνει το Ταμείο αυτό να διοικείται από επιτροπή που θα απαρτίζεται 1) από τον έπαρχο Παιονίας ως πρόεδρο, 2)τον Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Παιονίας ως αντιπρόεδρο 3) τον Διευθυντή του Δημοσίου Ταμείου Παιονίας ως ταμία 4) τον Διευθυντή του Παραρτήματος Γυμνασίου Γουμενίσσης που θα εκτελεί χρέη γραμματέα και μέλη τον Πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας και τον Οικονομικό Έφορο Παιονίας.

“ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ”
Ο Έπαρχος Παιονίας Ηλίας Τσιρκινίδης με το ΑΠ 1076/22-9-1951 έγγραφό του προς το τότε Υπουργείο Κοινωνική Πρόνοιας αιτείται την έγκριση συστάσεως Ερανικής Επιτροπής για την ανέγερση διδακτηρίου για το Ημιγυμνάσιο Γουμενίσσης με τριετή διάρκεια.

Ηλίας Τσιρκινίδης, Έπαρχος Παιονίας 1950-19151, (πηγή διαδίκτυο).

Η πρότασή του προέκυψε, όπως ο ίδιος σημειώνει, από τη διαπίστωσή του, πως το Γυμνασιακό Παράρτημα του 2ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στη Γουμένισσα συνεισφέρει εθνικά και πολιτιστικά στην ακριτική επαρχία Παιονίας στερείται όμως καταλλήλου διδακτηρίου. Ο ίδιος αναλαμβάνει πρωτοβουλία ανεγέρσεως διδακτηρίου για τη στέγαση του εν λόγω Σχολείου. Για τον σκοπό αυτό υπογραμμίζει βρήκε πρόθυμους τους κατοίκους της Γουμένισσας και της επαρχίας και θα βοηθήσουν την προσπάθειά του.

Ως μέλη της Διοικητικής Ερανικής Επιτροπής πρότεινε: Τον εαυτό του, τον Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Παιονίας, τον Διευθυντή του Γυμνασιακού Παραρτήματος, τον Διευθυντή του Δημοσίου Ταμείου Παιονίας, τον Πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας, τους Προέδρους των Αθλητικών Σωματείων «ΑΡΗΣ» και «ΠΑΙΚΟΝ», τον Αρχιερατικό Επίτροπο Αρχιμανδρίτη Ευμένιο Καλλιώνη και τους πολίτες της κωμόπολης: Θωμά Μεταξά, Παναγιώτη Μανδρά, Κύρο Κουσιδώνη, Γεώργιο Μάλτση, Νικόλαο Παπαπαναγιώτου, Δημήτριο Ιωακειμίδη, Ιωάννη Λιάπη, Χρήστο Χατζηγεωργίου, Ιωάννη Παπαγεωργίου και Γεώργιο Άλλιο. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, τη Γενική Διοίκηση Β. Ελλάδος και τον Νομάρχη Κιλκίς.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας με το ΑΠ 98082/15-10-1951 έγγραφό του απάντησε στον Έπαρχο επισημαίνοντας τα παρακάτω:

Η ανέγερση εξαταξίου διδακτηρίου προϋπολογίζεται στο ποσό των 500 εκατομμυρίων. Υπάρχει τυπικό κώλυμα στη συμβολή του Δημοσίου στη δαπάνη. Οι Ερανικές Επιτροπές συνιστώνται ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και ως τούτου πρέπει να υπάρχει σχετική συστατική πράξη υπογεγραμμένη από 25 τουλάχιστον ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Θα ορίζεται η Διοικητική Επιτροπή που θα απαρτίζεται το λιγότερο από εννέα μέλη και όχι περισσότερα από δεκαπέντε. Η πράξη να αποσταλεί στο Υπουργείο.

Δέκα ημέρες μετά, στις 25 Οκτωβρίου 1951, ο ίδιος ο έπαρχος κάλεσε στο γραφείο του πολίτες της κωμόπολης με σκοπό να προβούν στην σύσταση της Ερανικής Επιτροπής. Εισηγήθηκε το θέμα και ανέπτυξε το σκεπτικό του για την σπουδαιότητα που είχε η ανέγερση εξαταξίου διδακτηρίου για το λειτουργούν ήδη Γυμνασιακό Παράρτημα. Τόνισε πως υπάρχει διαθέσιμο οικόπεδο για τον σκοπό αυτόν και οι πόροι θα εξευρεθούν χωρίς την επιβάρυνση του Δημοσίου. Συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό, το υπέγραψαν οι παριστάμενοι και στάλθηκε αρμοδίως στο Υπουργείο Παιδείας.

Μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος στο ΦΕΚ 30/14-2-1952, τ. Β., δημοσιεύθηκε Υπουργική Απόφαση (Υπουργός Ι. Μιχαήλ) που όριζε: Τα μέλη της Επιτροπής (Έπαρχος Παιονίας, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Παιονίας, Διευθυντής Γυμνασιακού Παραρτήματος Γουμενίσσης, Πρόεδρος Κοινότητος Γουμενίσσης και οι Θωμάς Μεταξάς, Ευμένιος Καλλιώνης Αρχιμανδρίτης, Χρίστος Λιβασιάνης, Εμμανουήλ Τάτσης, Φίλιππος Χατζηανδρέου, Χρίστος Χατζηγεωργίου, Χρίστος Μελλίδης και Γεώργιος Μάλτσης) και τον οργανισμό λειτουργίας της Ερανικής Επιτροπής.

Ο οργανισμός ήταν ένα είδος καταστατικού λειτουργίας της Επιτροπής που απαρτίζονταν από 22 άρθρα. Με αυτά ορίζονταν η έδρα (Γουμένισσα), η σφραγίδα, τα καθήκοντα των μελών, ο τρόπος είσπραξης των εσόδων και δικαιολόγησης των εξόδων, τα τηρούμενα βιβλία και όλα τα άλλα παραστατικά.

Στη Γουμένισσα μέσα στον ίδιο χρόνο (1951) δρομολογήθηκε η τακτοποίηση του καταλλήλου οικοπέδου για την ανέγερση του διδακτηρίου. Προτάθηκαν διάφορα κοινόχρηστα και μη για να καταλήξει ως φαίνεται σε εκείνο που τελικά ανεγέρθηκε.

Οι γονείς των μαθητών που φοιτούσαν στο Γυμνασιακό παράτημα μέχρι και το 1961 κατέβαλαν μηνιαίο χρηματικό ποσό που ορίζονταν κάθε χρόνο από την οικεία Σχολική Επιτροπή. Επειδή πολλοί γονείς δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην καταβολή του τιμήματος η διεύθυνση του Σχολείου ζητούσε τη συνδρομή της τοπικής Κοινότητας να καλύψει τα μη καταβαλλόμενα.

Το παράρτημα μετά την εξάρτησή του από το Β΄ Γυμνάσιο αρρένων Θεσσαλονίκης έγινε Παράρτημα του Γυμνασίου Αρρένων Κιλκίς, έτσι το συναντάμε το 1960. Το επόμενο έτος (1961) στο ΦΕΚ 48/10-2-1961, τ. Β., δημοσιεύθηκε η με ημερομηνία 27-1-1961 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών που μετατρέπει το Γυμνασιακό Παράρτημα Γουμενίσσης σε «…πλήρες και αυτοτελές Γυμνάσιο Αγροτικής Κατευθύνσεως. Στο ίδιο έγγραφο υποδεικνύονται τα σχετικά βιβλία και έντυπα με τα οποία πρέπει να εφοδιασθεί το σχολείο για να λειτουργήσει ως αυτοτελής μονάδα, όπως και σε επόμενο (ΑΠ 1062/3-3-1961) για τη σύσταση Σχολικής Εφορίας.
Το 1963 το Σχολείο στεγάζεται σε δικό του διδακτήριο και ο Γυμνασιάρχης ζήτησε από την τοπική Κοινότητα οικονομική ενίσχυση 3. 000 δρχ. δια την «θεραπείαν αναγκών» (Γυμνάσιο Γουμενίσσης, ΑΠ. 294/17-6 1963). Με άλλο έγγραφό του (ΓΓ ΑΠ 702/13-12-1963) ζήτησε από την Κοινότητα τη σύνδεση του Σχολείου με αγωγό ύδρευσης από τη δεξαμενή του Νοσοκομείου καθώς επίσης και προσωπική εργασία πολιτών που επέβαλε η Κοινότητα για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Είναι χαρακτηριστικό της λειτουργία του Σχολείου το παρακάτω τηλεγράφημα του Νομάρχη Κιλκίς (ΑΠ 1644) προς το Υπουργείο Παιδείας: «Γυμνάσιον Γουμενίσσης από συστάσεώς του στερείται Γυμνασιάρχου ΣΤΟΠ Τοποθετηθέντες 5 Γυμνασιάρχαι διαδοχικώς επέτυχον δια πολιτών μέσων απόσπασίν των άλλα Γυμνάσια ΣΤΟΠ Νεοπροαχθείς και τοποθετηθείς Γυμνασιάρχης Κυριακίδης Γεώργιος δεν ενεφανίσθει εισέτι ΣΤΟΠ Γονείς και Κηδεμόνες Ακριτικής ταύτης περιοχής δικαίως διαμαρτύρονται ΣΤΟΠ Παρακαλούμεν διατάξητε επειγόντως τοποθετηθέντα Γυμνασιάρχην αφιχθή και αναλάβη υπηρεσίαν».

Ο Περιοδεύων Νομάρχης Μιχαλόπουλος»

Αυτά είναι μερικά στοιχεία σχετικά με τις πρωτοβουλίες του τότε Επάρχου Παιονίας Ηλία Τσιρκινίδη για την παιδεία στην ακριτική του περιφέρεια και ιδιαίτερα για την έδρα της υπηρεσίας του, τη Γουμένισσα.

Περισσότερα

ΛΑΝΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

(Στον υπέροχο φίλο μου Γιάννη Σαββόπουλο) Λαναράς ή λαναριτζής ήταν ο τεχνίτης που επεξεργαζόταν το προερχόμενο από το κούρεμα των […]

Δείτε ακόμα