Αγροτικά

Χωρίς βεβαίωση ΔΑΟΚ η άδεια απόσταξης σε κατόχους κληματαριών

Διευκρινιστικές οδηγίες εξέδωσε η ΑΑΔΕ σχετικά με την περίοδο απόσταξης της τρέχουσας τρυγιστικής περιόδου, βάσει της οποίας προκύπτει ότι οι κάτοχοι κληματαριών δεν υποχρεούνται να υποβάλουν βεβαίωση από οικεία ΔΑΟΚ προκειμένου να κατοχυρώσουν άδεια απόσταξης, ενώ παράλληλα διευρύνεται ο μηχανικός εξοπλισμός που μπορούν να αξιοποιούν οι διήμεροι.

Βάσει του νέου πλαισίου, είναι αποδεκτή η χρήση βελτιωμένων τεχνικά αποστακτικών μηχανημάτων, η οποία δεν αναιρεί επί της ουσίας τον – βάσει των ισχυουσών διατάξεων -παραδοσιακό χαρακτήρα των εν λόγω μηχανημάτων.

Αναφορικά με τους κατόχους κληματαριάς, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται με τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά (πλην της βεβαίωσης ΔΑΟΚ) να συνυποβάλουν ηλεκτρονικά και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α’75) στην οποία δηλώνεται η ακριβής θέση της κληματαριάς καθώς και η ποσότητα των πρώτων υλών που συγκομίσθηκαν.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών». Σχετ.: Η υπό στοιχεία Ε.2061/12.08.2022 εγκύκλιος των υπηρεσιών μας.

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τελωνειακές και χημικές υπηρεσίες, αναφορικά με την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών, σε συνέχεια και της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο της ανάγκης διασφάλισης της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, της διεξαγωγής της παραγωγικής διαδικασίας με φιλικότερες προς το περιβάλλον πρακτικές (π.χ. εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων) και της ενίσχυσης της ασφάλειας των εργαζόμενων παραγωγών κατά την χρήση των αμβίκων, είναι αποδεκτή, η χρήση βελτιωμένων τεχνικά αποστακτικών μηχανημάτων, η οποία δεν αναιρεί επί της ουσίας τον – βάσει των ισχυουσών διατάξεων -παραδοσιακό χαρακτήρα των εν λόγω μηχανημάτων (π.χ. χρησιμοποίηση καλυμμάτων οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, αυτοματισμών για την εκκένωση των υπολειμμάτων της απόσταξης, καθώς και ψυκτικών συστημάτων με πολλαπλούς παράλληλους σωλήνες /αυλούς ή πιάτα).

Για τη χορήγηση άδειας απόσταξης σε κατόχους κληματαριών με την υποβολή της Αίτησης –Δήλωσης διήμερου μικρού αποσταγματοποιού της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 13 της υπό στοιχεία Α.1102/27-07-2022 Α.Υ.Ο., δεν απαιτείται βεβαίωση από τις ΔΑΟΚ ή από τον οικείο δήμο, καθώς δεν πρόκειται για αμπελουργικές εκτάσεις, αλλά με τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία δηλώνεται η ακριβής θέση της κληματαριάς καθώς και η ποσότητα των πρώτων υλών που συγκομίσθηκαν.

Κάθε αντίθετη στην παρούσα, προηγούμενη οδηγία παύει να ισχύει.

Περισσότερα

Γ. Γεωργαντάς στη Food Expo: Ενισχύουμε τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και τα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)

Στα εγκαίνια της Food Expo παραβρέθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς. Ο υπουργός, συνεχάρη τους διοργανωτές καθώς […]

Δείτε ακόμα