Αγροτικά

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες συγκρότησης γενικής συνέλευσης ΤΟΕΒ Αξιοχωρίου

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Κιλκίς κατόπιν αιτήματος του διοικητικού συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου και σύμφωνης γνώμης του Π.Γ.Σ.Ε.Ε/Π.Κ.Μ, ανακοινώθηκε η έναρξη των διαδικασιών συγκρότησης γενικής συνέλευσης με αυτεπάγγελτο διορισμό των αντιπροσώπων σε αυτή από τον αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς.

Προκειμένου αυτό να γίνει με την μέγιστη δυνατή δημοσιότητα και συναίνεση, καλούνται τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου που επιθυμούν τον διορισμό τους στην υπό συγκρότηση Γ,Σ, να προβούν στις εξής ενέργειες προς την Δ.Α.Ο.Κ Κιλκίς έως και την Πέμπτη 20-12-18 (ημερομηνία παραλαβής):

• Να εκδηλώσουν εγγράφως την επιθυμία τους με αίτησή τους.

• Στην αίτησή τους, εκτός από την επιθυμία τους για συμμετοχή στη Γ.Σ, να δηλώσουν επακριβώς με πόσα ακριβώς αγροτικά ακίνητα (έκταση σε στρέμματα) εντός της περιοχής δικαιοδοσία του Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου έχουν σχέση (δηλαδή ιδιοκτησία, προσωρινή διανομή, κ.λ.π) όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 6. παρ. 1 του καταστατικού και να προσκομίσουν συνημμένα στην αίτησή τους αποδεικτικά για την προαναφερόμενη σχέση (π.χ Ε9, δικαστικές αποφάσεις νομής, αποφάσεις προσωρινής διανομής, κ.λ.π). Η μίσθωση – βραχυχρόνια και μακροχρόνια – δεν αποτελεί αποδεκτή σχέση.

• Να δηλώνουν με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση για την συμμετοχή τους σε Γ.Σ και Δ.Σ Τοπικών Ογανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β) και δεν είναι υπερήμεροι οφειλέτες προς τον Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου ( άρθρο 21 του καταστατικού του Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου ).
Οι υπερήμεροι οφειλέτες, εάν επιθυμούν να διοριστούν στην Γ.Σ, πριν υποβάλουν αίτηση πρέπει να ρυθμίσουν ή να εξοφλήσουν τις οφειλές τους στο υπάρχον Δ.Σ. Κανένας διορισμός δεν θα γίνει σε υπερήμερους οφειλέτες .

• Σε περίπτωση που η αίτηση και η Υ.Δ, μαζί με τα υπόλοιπα συνημμένα, σταλούν ταχυδρομικά ή προσκομιστούν στην Δ.Α.Ο.Κ Κιλκίς από τρίτο πρόσωπο, πρέπει να έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής τους σε αρμόδια υπηρεσία .

Διευκρινίζεται ότι μετά το πέρας της συγκέντρωσης των αιτήσεων και εφ’ όσον δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός (απαιτούνται σαράντα πέντε για να οριστούν τριάντα τακτικά και δεκαπέντε αναπληρωματικά μέλη), οι διαδικασίες θα προχωρήσουν με την επιλογή ενεργών μελών από τα προηγούμενα Δ.Σ καθώς και τον κατάλογο μελών του Τ.Ο.Ε.Β με προτεραιότητα τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στην Δ.Α.Ο.Κ ΠΕ Κιλκίς (Ανδρέα Παπανδρέου 3 , 1ος όροφος, Τηλ. 2341350115 και 2341353251 ) και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] , [email protected]

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Γ.Φλωρίδης: Επανέρχεται το αυτεπάγγελτο στη δίωξη στελεχών σε τράπεζες, ΝΠΔΔ και Δημόσιο

Την επαναφορά του αυτεπάγγελτου στη δίωξη των τραπεζικών στελεχών, των στελεχών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και του Δημοσίου εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η διάταξη, […]