Αγροτικά

Υπογραφή συμβάσεων εώς τις 3 Ιανουαρίου γιά βιολογική κτηνοτροφία

Από το τμήμα φυτικής και ζωικής παραγωγής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση έγκρισης των δικαιούχων της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτριφία».Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι πρέπει να προσέλθουν στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής έως τις 3 Ιανουαρίου 2014 για την υπογραφή συμβάσεων.
Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο με υπόδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να προσέλθουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι, δύνανται οι γεωργικοί σύμβουλοι ή οποιοσδήποτε τρίτος να υπογράψει τις συμβάσεις μόνο κατόπιν εγγράφου συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου και όχι με απλή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια υπηρεσία.
Η μη προσέλευση ή η προσέλευση του υποψηφίου προς ένταξιν για υπογραφή της σύμβασης μετά την παρέλευση της προθεσμίας συνεπάγεται μη ένταξή του στην δράση.
Για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στην υπηρεσία έως και την προαναφερόμενη ημερομηνία αίτηση – δήλωση με τους λόγους αδυναμίας προσέλευσης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία θα αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. Σε αυτήν την περίπτωση ως καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ορίζεται η 20η Ιανουαρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3 , 1ος όροφος, τηλ. 234135113-115-123-126 ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] )

Περισσότερα

Δεκάδες τρακτέρ παραμένουν και καλούν σε παναγροτικό συλλαλητήριο την Δευτέρα στον μεθοριακό σταθμό Ευζώνων

Παραμένουν στον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων δεκάδες τράκτερ αγροτών και κτηνοτρόφων από την περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς, συντηρώντας το γενικότερο […]

Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας