Γενικά

Υπογραφή σύμβασης για συμφωνία – πλαίσιο εκπόνησης μελετών

Σύμβαση για την εκπόνηση της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο «Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση τοπογραφικών, περιβαλλοντικών, υδρολογικών και υδραυλικών μελετών και την εκπόνησης φακέλων οριοθέτησης ρεμάτων εντός της περιοχής αρμοδιότητας της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων περιφερειακής ενότητας Κιλκίς (ΥΤΕΠΕΚ) ΕΤΩΝ 2018-2019», υπεγράφη μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κιλκίς, Ανδρέα Βεργίδη και του Γεώργιου Τσακούμη, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας Γεώργιος Μ. Τσακούμης & ΣΙΑ ΕΕ με διακριτικό τίτλο CONSORTIS.

Η συμφωνία – πλαίσιο είχε αρχικό προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ, εκ των οποίων 89.854,70 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), 34.216,44 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), 16.181,31 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 27 (Μελέτες Περιβαλλοντικών Έργων), 21.037,87 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΕ Κιλκίς – Ίδιοι Πόροι.

Στον επιλεγέντα ανάδοχο θα ανατεθούν πέντε (5) κατά μέγιστο επιμέρους συμβάσεις, ενώ η συνολική διάρκεια της συμφωνίας- πλαίσιο ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα