Γενικά

Τι ισχύει γιά φοίτηση στην σχολή απολυμαντών

Ανακοίνωση με τα ισχύοντα γιά την φοίτηση στην σχολή απολυμαντών εξέδωσε το υπουργείο υγείας.

Σ’ αυτήν αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
«-Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών/Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας – Λ. Αλεξάνδρας 196 , Aθήνα – Τηλ.: 21321600367., από τη 1.9 έως και τις 30.9.15:

Α. Αίτηση συμμετοχής.

Β. Σε περίπτωση που υπηρετούν σε Δημόσιο Φορέα, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται η σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους.

Γ. Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό γ΄ τάξης γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής.

Δ. Πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, στο οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει ο ενδιαφερόμενος από νόσημα που παρακωλύει την εργασία του ως απολυμαντή.

Ε. Αποδεικτικό ηλικίας, (δεκτοί από 18-50 ετών).
– Η φοίτηση είναι εξάμηνη κατόπιν επιλογής (χωρίς εξετάσεις) από επιτροπή που ορίζεται από το υπουργείο υγείας.
– Ο αριθμός των σπουδαστών ορίζεται σε (25) είκοσι πέντε άτομα, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυξάνει ο αριθμός σε (30) τριάντα με έγκριση του Υπουργού Υγείας.
– Μετά τη φοίτηση και την επιτυχή εξέταση από την Επιτροπή του Υπουργείου, χορηγείται πιστοποιητικό απολυμαντή.
– Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν γίνονται δεκτές ή θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που είχαν υποβάλει αίτηση με δικαιολογητικά σύμφωνα με την προκήρυξη του 2014, εφ’ όσον συνεχίζουν να ενδιαφέρονται παρακαλούνται όπως επανέλθουν μόνο με αίτησή τους, στην οποία θα αναφέρουν, ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη φετινή διαδικασία επιλογής, αναγράφοντας τον περσινό αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησής τους, (χωρίς να υποβάλλουν ξανά τα δικαιολογητικά)».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας