Εκπαίδευση

Θ.Χριστοφορίδης: Η ειδική εκπαίδευση στο Κιλκίς

Γράφει ο Δρ. Θεόδωρος Χριστοφορίδης*

Η ειδική εκπαίδευση σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δηλαδή παιδιών από 12-18 ετών θεραπεύεται από: Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης, Λύκεια Ε.Α.Ε., Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ). Στο Κιλκίς έχουμε λειτουργούσες τις δύο τελευταίες δομές.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) ΚΙΛΚΙΣ

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 2001 με το ΦΕΚ 1640 τΒ΄ με εξειδικεύσεις α) στη χειροτεχνία β) στα φυτικά και ζωικά προϊόντα βρίσκεται παραπλεύρως του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Κιλκίς, [email protected], 2341075340 και Διευθύντρια την Δρ. Ελένη Τεχλικίδου 6944775156.

Φέτος λειτούργησε με 18 εργαζόμενους εκπαιδευτικούς και μη και 31 εκπαιδευόμενους.

Σύμφωνα με την περ. γ της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.3699/2008 (Α΄ 199) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν. 4415 (Α΄ 159):

«Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) αποτελούν σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητικά υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και παρουσιάζουν αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

«Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα».

Σύμφωνα με την περ. γ της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.3699/2008 (Α΄ 199) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν. 4415 (Α΄ 159): «Η φοίτηση στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διαρκεί έξι τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) και ακολουθούνται τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές περιγράφονται στα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), τα οποία υλοποιούνται για όλους τους μαθητές».

Σύμφωνα με την Υ.Α. 57523/Γ6/9-5-2001 (ΦΕΚ 765/Β/19-6-2002): «το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) Το διδακτικό δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) Τα εξατομικευμένα και μικροομαδικά υποστηρικτικά προγράμματα, που υλοποιούνται από το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ) και γ) την τεχνική επαγγελματική κατάρτιση από τις αντίστοιχες ειδικότητες».

Σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3699/2008 (Α΄ 199) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και διαμορφώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν.4452/2017 (Α΄ 17):

«Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ορίζεται από κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ’ ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση του ΚΕΔΔΥ και σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι οι τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα.»

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)

Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ ιδρύθηκε το 2020 με την αριθμ. 91779/Δ3 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με το ΦΕΚ 3028 τΒ’ ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των οικογενειών παιδιών με αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες. Στεγάζεται στο κτίριο του 2ου ΕΠΑΛ Κιλκίς πίσω από τον ΟΑΕΔ, [email protected] 2341026212 και Διευθύντρια την Msc Κυριακή Ματσακίδου 6938824254. Φέτος λειτούργησε με 4 εργαζόμενους εκπαιδευτικούς με μόνο την Α΄ Γυμνασίου και 6 εκπαιδευόμενους.

Σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.3699/2008 (Α΄ 199) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν. 4415 (Α΄ 159), «τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α’, Β’, Γ΄, Δ’ Γυμνασίου και τις τάξεις Α’, Β΄, Γ’, Δ΄ Λυκείου.

Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία».

Ειδικότερα, «στην Α΄ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α΄ ή Β΄ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ.. Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: i) στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου, ii) στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α΄ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, ν) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και νi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης».

Για τις εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση των μαθητών στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις για τα ημερήσια και εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια και επιπλέον απαιτείται σχετική γνωμάτευση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Τα ωρολόγια προγράμματα των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων συντάσσονται με βάση την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 68755/ΔΕ/26-04-2017 (ΦΕΚ 1606/Β/10-05-2017) με θέμα: Ωρολόγια προγράμματα των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Τονίζεται ότι τα Ω.Π των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ ακολουθούν τα Ω.Π των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ως προς τους Τομείς και τις Ειδικότητες.

Επισημαίνεται ότι για τα σχολεία που θα λειτουργήσουν μόνο ως Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ή μόνο ως Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (όπως προβλέπεται στην υποπερίπτωση εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου παρ. 5δ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) ισχύουν τα ωρολόγια προγράμματα των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) αναλόγως αν πρόκειται για Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3699/2008 (Α΄ 199) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και διαμορφώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν.4452/2017 (Α΄ 17):

«Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ανά τμήμα γενικής παιδείας, τομέα ή ειδικότητας ορίζεται από κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έως κατ’ ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι οι τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα.».

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθύντριες των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων & των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. οφείλουν να συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση κτλ.), ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να έχουν διασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες (κτιριακές υποδομές, ασφάλεια, αισθητική και υγιεινή χώρων, εξοπλισμός) για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων

Οι Διευθύντριες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ως πρόεδροι των Σχολικών Συμβουλίων όπως προβλέπεται από το άρθρο 51 του Ν. 1566/1985 (Α ́ 167), καλούν σε συνεδρίαση το ανωτέρω όργανο, κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε τρίμηνου με σκοπό την καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας του προσωπικού του σχολείου και των οικογενειών των μαθητών/τριών καθώς και για θέματα που έχουν σχέση με την υγιεινή των μαθητών/τριών και του σχολικού περιβάλλοντος.

Με τη νέα σχολική χρονιά από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 καλούμε τους γονείς και κηδεμόνες να πυκνώσουν τις τάξεις των σχολικών αυτών δομών κατά περίπτωση, με την εγγραφή των παιδιών ή κηδεμονευομένων τους, επικοινωνώντας απευθείας με τους Διευθυντές των ή με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε αφενός να κοινωνικοποιηθούν αφετέρου να λάβουν τα απαραίτητα εφόδια για την κατοπινή ζωή τους.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Η έκτη καλύτερη

Την έκτη καλύτερη επίδοση σε εθνικό επίπεδο, με ποσοστό 5,27%, κατέγραψε στο Κιλκίς το πρωτοεμφανιζόμενο στα πολιτικά δρώμενα της χώρας […]