Γενικά

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9.3.20 στις 6 το απόγευμα στο δημοτικό κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης για 15 θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1ο

Αναμόρφωση [2η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2020

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Ορισμός διαχειριστή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Κιλκίς στην τράπεζα ALPHA BANK

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο

Λήψη απόφασης για στήριξη – ενίσχυση – αναβάθμιση του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 4ο

Λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με την εφαρμογή της διάταξης της παρ.2 του αρθρ. 7 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τεύχος Α΄/12.05.2016)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 5ο

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας “Βοήθεια στο Σπίτι” – “Κοινωνική Μέριμνα”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα 6ο

Τροποποίηση της Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: “Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας” και διακριτικό τίτλο: “Ευρωσύμβουλοι Α.Ε”, με αντικείμενο την παραχώρηση χρήσης μισθωμένου ακινήτου (αποθήκης), άνευ ανταλλάγματος, για τις ανάγκες υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους” (ΤΕΒΑ/FEAD)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα 7ο

Ορισμός ενός τακτικού μέλους μετά του αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα 8ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU, ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 9ο

Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 10ο

Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Αδελφοποιήσεων του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 11ο

Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 12ο

Ορισμός μελών στην Επιτροπή του ν. 2734/199 (ΦΕΚ 161/τ. Α΄/05.08.199) για την άδεια εγκατάστασης προσώπων εκδιδόμενων με αμοιβή στην Π.Ε. Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 13ο

Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 14ο

Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας “Βιομηχανία Παραγωγής Βιοκαυσίμων με μονάδα ραφινερίας σπορέλαιων” της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ – ΕΛ.ΒΙ ΑΒΕΕ” που είναι εγκατεστημένη στο υπ’ αριθμ. 313 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Σταυροχωρίου ΔΕ Κιλκίς Δ. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας {Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) δραστηριότητας : 1911206520} (υποκατηγορία Α2- ομάδα 9η – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις, με Α/Α 93-109)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 15ο

Έγκριση τροποποίησης επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας με την επωνυμία: “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο.Τ.Α.”, για το οποίο αποφασίσθηκε η συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την υπ΄αρ. 373/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Βιομηχανικών Σφαγείων Κιλκίς Α.Ε.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα