Γενικά

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς την Δευτέρα κεκλεισμένων των θυρών

Συνεδριάζει την Δευτέρα 31.8.20 στο δημοτικό κατάστημα, στις 7 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς κεκλεισμένων των θυρών για τους δημότες λόγω της πανδημίας (COVID – 19).

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δώδεκα θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1ο Αναμόρφωση [9η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο Αναμόρφωση [10η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο Μίσθωση γραμματοθυρίδας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο Ακύρωση διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης της πόλης του Κιλκίς, έτους 2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 5ο Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων σχολικών κλήρων Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 6ο Έγκριση μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλήτριας υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών (αιτ: Καζαντζίδης Αναστάσιος του Βασιλείου)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 7ο Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου του διασυνοριακού προγράμματος “INTERREG- IPA CBC Greece- Republic of North Macedonia 2014-2020 με τίτλο “Integrated sustainable management system of Doirani Lake ecosystem” και ακρωνύμιο ”PLAN D.oiran” ως προς τη χρονική του διάρκεια
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 8ο Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 2403/05.05.2020 Απόφασης Ένταξης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας των πράξεων με κωδικούς ΟΠΣΑΑ: 0011068846 “Μικρής κλίμακας ανάπτυξη τουριστικών υποδομών προβολής και πολιτιστικής κληρονομιάς/ταυτότητας και δημιουργία πακέτου τουριστικών πληροφοριών οικισμών του Δήμου Κιλκίς για την εξυπηρέτηση επισκεπτών” [Π/Υ: 80.000,00€] και 0011392446 “Προβολή και ανάδειξη Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς” [Π/Υ: 19.316,00€]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 9ο Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Κιλκίς ως έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού και Διά Βίου Μάθησης
Θέμα 10ο Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μοσχοτόγλου Αναγνώστη από μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Κιλκίς και ορισμός νέου μέλους
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 11ο Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επιλύσεως των Φορολογικών Διαφορών [παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 12ο Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Τροποποίηση με την διαδικασία του άρθρου 4 του ν.4014/11, της υπ’ αριθ. 10451/11.12.2014 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: Ω03ΟΟΡ1Υ-Π98) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας ως προς την δυναμικότητα (από 40.000 σε 44.500 ωοτόκες όρνιθες) και ως προς την διαχείριση αποβλήτων», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1901028827, της ΚΡΟΚΟΣ ΑΕ η οποία είναι εγκατεστημένη σε υφιστάμενες κτιριακές υποδομές, στο υπ’ αριθ. 1174 τεμάχιο του αγροκτήματος Μαυρονερίου, της ΔΕ Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με Α/Α 02: «Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων» 12.000<Θ<112.500, όπου Θ ο αριθμός των θέσεων πάχυνσης) ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Περισσότερα
Δείτε ακόμα