Πολιτική

Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα, την Δευτέρα 3.9.18 στις 7 το απόγευμα για συζήτηση και λήψη απόφασης για 23 θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης για τη χρήση θέσεων στην ετήσια Εμποροπανήγυρη Κιλκίς, έτους 2018
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 2ο Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 240/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας σχετικά με το θέμα: Αναμόρφωση [25η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης “Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία πρότασης για τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου στο Δήμο Κιλκίς χρηματοδότησης μέσω της Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ: 2658)”, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 3ο Αναμόρφωση [26η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο Αναμόρφωση [27η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 [Έξοδα διαμονής και μετακίνησης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CIVITAS 2020]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 5ο Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SUMP Learning Programme 3 (SLP3) Tools and services for SUMPs-UP / 2nd Call for SUMP Expert Cities”, δράση για την υποστήριξη των ΣΒΑΚ, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας, Αναμόρφωση [28η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς οικ. έτους 2018 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κιλκίς για την υπογραφή συμφωνητικού ως προς αυτή
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 6ο Υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014 – 2020), Μέτρο 19: “Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER” – Υπομέτρο 19.2: “Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων” – Δράση 19.2.4: “Βασικές υπηρεσίες και Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 7ο Έγκριση μελέτης και έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο: “Άρση επικινδυνότητας σημειακές παρεμβάσεις σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια του Δήμου Κιλκίς” [ΑΜ: Μ6/2018 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 74.400,00 € – ΚΑΕ: 30.7333.0001 / ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων – ΑΔΣ: 425/2017]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο Αντικατάσταση μελετητή της σύμπραξης της Μελέτης “Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής περιοχών των οικισμών Γαλλικός και Πεδινό του Δήμου Γαλλικού”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 10ο Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 213/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας σχετικά με το θέμα: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 11ο Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 12ο Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικών Εορτών – Εμποροπανηγύρεων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Κιλκίς (πλην της πόλης του Κιλκίς)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 13ο Έγκριση Κανονισμού Δεοντολογίας Θεμάτων Κτηνοτροφίας του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδάτινων Πόρων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 14ο Λύση μίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου “Αναψυκτήριο” στον οικισμό Καλλίνδρια της Δ.Ε. Χέρσου
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο Έγκριση και επιλογή διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: “Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού Δήμου Κιλκίς & Ν.Π.Δ.Δ & Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2018” [Αρ. Ενιαίας Μελέτης: Π2/2018 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Π/Υ: 19.625,81 €]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 16ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 17ο Αποδοχή παραίτησης Προέδρου και τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία: “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)” – Αντικατάσταση τακτικού μέλους και ορισμός νέου Προέδρου του Νομικού Προσώπου
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων)

Θέμα 18ο Ορισμός Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 19ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κιλκίς, στην Επιτροπή της παρ. 12.α) του άρθρου 9 ¨Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς¨ του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α’) [πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδάτινων Πόρων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 20ο Καθορισμός αντιτίμου για τη φιλοξενία παιδιών, εκτός ΕΣΠΑ, στο Βρεφονηπιακό Σταθμό ΤΣΑΦ – ΤΣΟΥΦ, στον παιδικό σταθμό ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – μεΑ) του ΝΠΙΔ του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς – Κ.Δ.Ε.Κ. – Δήμου Κιλκίς”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κ.Δ.Ε.Κ.

Θέμα 21ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των οικισμών Ν. Σάντας και Αγ. Παντελεήμονα Ν. Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 22ο Έγκριση υλοποίησης εκδήλωσης με θέμα: “Αναβίωση παραδοσιακής εργασίας με τίτλο ¨Τα σταφύλια της Θράκης στη Μακεδονίᨔ [Αρ. Μελέτης: ΤΟΑ 26/2018 / Π/Υ: 1.000,00 € – ΚΑΕ: 15.6471.0022 “Λοιπά έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων”]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 23ο Επιχορήγηση Πολιτιστικών – Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Συνάντηση Σ.Παραστατίδη με τον δήμαρχο Κιλκίς Δ.Κυριακίδη