Γενικά

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς την Τρίτη με την πρώτη τηλεδιάσκεψη

Συνεδριάζει την Τρίτη 24.11.20, για πρώτη φορά με τηλεδιάσκεψη, στο δημοτικό κατάστημα, με ώρα έναρξης 3 το μεσημέρι, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει εννέα θέματα, που θα συζητηθούν και είναι τα εξής:

Θέμα 1ο
Αναμόρφωση [13η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο
Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Μηχανημάτων, Οχημάτων και Αθλητικού Εξοπλισμού” [Αρ. Μελ. Π26/2020 ΔΤΥ – Π/Υ: 1.792.199,98€] μέσω του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” και υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 3ο
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 67/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 56/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς που αφορά την επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς για την κατασκευή του Έργου: “Συντήρηση κτιριακής υποδομής Εξωτερικών Ιατρείων Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο
Επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς [κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006], για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: “Συντήρηση κτιριακής υποδομής Εξωτερικών Ιατρείων Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 5ο
Αναστολή ισχύος επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 6ο
Έγκρισης μείωσης του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων έως σαράντα τοις εκατό (40%) των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020 – 2021
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδροι Σχολικών Επιτροπών

Θέμα 7ο
Ενεργοποίηση 5 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Δήμο Κιλκίς, ως μέλος του Δικτύου SDG 17 Greece, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων 2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 8ο
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 9ο
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κιλκίς στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στο Δήμο Κιλκίς” [MIS: 5037643 – 4321/1483/A3 απόφαση ένταξης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Περισσότερα
Δείτε ακόμα