Πολιτική

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα, την Τετάρτη 24.1.18 στις 6 το απόγευμα για συζήτηση και λήψη απόφασης για 31 θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1ο
Αναμόρφωση [1η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 [Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ – ΚΥΑ οικ. 25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2016 τεύχος Β’): “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο
Υποβολή αιτήματος προς την Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε) για την παραχώρηση, κατά κυριότητα, των Δίδυμων Καπναποθηκών στην πόλη του Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 3ο
Έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο
Έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών για το έτος 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο
Μείωση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των προμηθειών με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης του Δήμου Κιλκίς και Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ., έτους 2017” [Αρ. Μελ.: Π38/2016 – Τμήματα 1] και “Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης του Δήμου Κιλκίς και Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ., έτους 2017” [Αρ. Μελ.: Π38/2016 – Τμήματα 2 – 6]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο
Έγκριση σύναψης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς και ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ έτους 2018” [ΑΜ: Π26/2017 Δ.Τ.Υ.- Π/Υ: 1.762.282,35€]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο
Διαγραφή χρεών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Δ΄ τριμήνου 2017, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις – Αποκαταστάσεις Φθορών Οδοστρωμάτων και Διαβάσεις πεζών στη Δ.Ε. Πικρολίμνης” [ΑΜ: Μ24/2015 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 11ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: “Κατασκευή – Αναβάθμιση – Αποκατάσταση Οδοποιίας, Κρασπέδων και Πλακοστρώσεων Δ.Ε. Μουριών του Δήμου Κιλκίς” [ΑΜ: Μ5/2016 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 12ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “Ασφαλτοστρώσεις και Αποκαταστάσεις Φθορών Οδοστρωμάτων στη Δ.Ε. Γαλλικού” [ΑΜ: Μ28/2014 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 13ο
Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: “Συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Κιλκίς” [Αρ. Μελ. Ε26/2017, Π/Υ: 24.800,00€] λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 14ο
Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: “Συντήρηση και Αδειοδότηση ανελκυστήρων δημοτικών κτηρίων” [Αρ. Μελ. Ε27/2017, Π/Υ: 13.000,00€] λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 16ο
Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: “Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικών Ενοτήτων Κιλκίς” [Αρ. Μελ.: ΚΟΠ20/2017 – Π/Υ: 229.330,56€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 17ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών, για το έτος 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 18ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, για το έτος 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 19ο
Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μισθώσεων – εκμισθώσεων – εκποιήσεων [αρθ. 1 του ΠΔ 270/1981]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 20ο
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός φορολογούμενου δημότη για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων [παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 21ο
Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – “ανάληψη υποχρέωσης” πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 [Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 22ο
Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – “ανάληψη υποχρέωσης” πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 [Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και των εκδηλώσεων μνήμης]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 23ο
Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – “ανάληψη υποχρέωσης” πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 [Δαπάνες εκδήλωσης με τίτλο: “Σύγχρονες Μορφές Βίας και Κυβερνοτρομοκρατίας. Μύθοι και Πραγματικότητα – Εθισμός και Cyber Bulluing”]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 24ο
Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – “ανάληψη υποχρέωσης” πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 [Αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου έτους 2018]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 25ο
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2018 στο Δήμο Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 26ο
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 27ο
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Κιλκίς, για το έτος 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 28ο
Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 29ο
Έγκριση του ψηφίσματος του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) για την ονομασία της ΠΓΔΜ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 30ο
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 447/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Καταστροφής παγίων για Αντικείμενα Εξοπλισμού Καθαριότητας χωρίς αξία

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 31ο
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση της Επιτροπής καθορισμού του τιμήματος εκποίησης δημοτικών ακινήτων και κινητών, αγοράς ακινήτων, προσκυρωτέων εκτάσεων, καθώς και εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων [παρ. 5, άρθρο 186 ¨Εκποίηση ακινήτων¨ του Ν. 3463/2006 – άρθρο 7 του ΠΔ 270/1981]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

ΛΑΝΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

(Στον υπέροχο φίλο μου Γιάννη Σαββόπουλο) Λαναράς ή λαναριτζής ήταν ο τεχνίτης που επεξεργαζόταν το προερχόμενο από το κούρεμα των […]