Γενικά

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς την Τρίτη με τηλεδιάσκεψη

Συνεδριάζει την Τρίτη 2.2.21, για πρώτη φορά με τηλεδιάσκεψη, στο δημοτικό κατάστημα, με ώρα έναρξης 3 το μεσημέρι, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δέκα τέσσερα θέματα, που θα συζητηθούν και είναι τα εξής:

Θέμα 1ο
Αναμόρφωση [1η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2021 [Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ – ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β’) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 απόφασης (Β΄ 253)]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο
Δωρεάν παραχώρηση 600 υπερφορητών Η/Υ (tablet) προς τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς” και “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 3ο
Έγκριση – αποδοχή: α) δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, από το Υπουργείο Οικονομικών του παλαιού Διοικητηρίου (παλιά Νομαρχία) στην πόλη του Κιλκίς, β) των όρων παραχώρησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κιλκίς για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, εφόσον απαιτηθεί
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 4ο
Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς”, για το έτος 2021
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 5ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ν. Σάντας για την αποχέτευση των οικισμών Καμπάνης, Μανδρών και Παντελεήμονα ΔΕ Γαλλικού ΠΕ Κιλκίς» (ΠΕΤ: 2012422123)» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, με Α/Α 19)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 6ο
Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για την εκ νέου δωρεάν παραχώρηση, κατά χρήση, των καταστημάτων και των αιθουσών συγκεντρώσεων των οικισμών του πρώην ΟΕΚ “ΚΙΛΚΙΣ Ι” και “ΚΙΛΚΙΣ ΙΙ”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία
Θέμα 7ο

Παράταση ισχύος, κατά ένα έτος, της υπ’ αριθμ. 330/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, που αφορά τη μείωση μισθώματος του Δημοτικού Ξενοδοχείου στον οικισμό Δοϊράνης Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 8ο
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Κιλκίς ως έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού και Διά Βίου Μάθησης

Θέμα 9ο
Παροχή γνώμης επί της υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας περί Τιμολογιακής Πολιτικής, έτους 2021
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο
Έγκριση μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών (αιτ: Γεωργούση Σοφία του Γεωργίου)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 11ο
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία: “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς – Δ.Ε.Υ.Α.Κ.”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Θέμα 12ο
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 13ο
Αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων [παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95] – [ΑΔΣ: 171/2020]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 14ο
Έγκριση υποβολή αιτήματος προς το ΥΠΑΑΤ γαι την παραχώρηση, κατά χρήση, τμήματος εμβαδού 13.000,00τ.μ. από την υπ’ αριθμ.1520 κοινόχρηστη έκταση του αγροκτήματος Μεταλλικού, με σκοπό τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2829/01.06.2020 πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας [Κωδ. Πρόσκλησης 185.6ι – Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4212]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Περισσότερα
Δείτε ακόμα