Γενικά

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Δημόσια ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα, την Τετάρτη 2.10.19 στις 6 το απόγευμα για συζήτηση και λήψη απόφασης για «Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού δήμου Κιλκίς, για το οικονομικό έτος 2018»

Επίσης δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα, την ίδια μέρα στις 7 το βράδυ για συζήτηση και λήψη απόφασης για 29 θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1ο
Έγκριση υλοποίησης Δ’ Κύκλου του Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας, καθώς και τριάντα επτά (37) υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 2ο
Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης: “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου στο Δήμο Κιλκίς” Π/Υ: 1.849.416,06€, με Κωδ. ΟΠΣ: 5037643, στο πλαίσιο του Ε.Π.: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, τροποποίηση (4η) Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση [16η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο
Αναμόρφωση [17η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2019 (Μεταφορά χρηματικού υπολοίπου Β΄ δόσης του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση – Κ.Δ.Ε.Κ. – Δήμου Κιλκίς στο Δήμο Κιλκίς)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο
Αναμόρφωση [18η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία “ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ – Κ.Δ.Ε.Κ. – ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ” – Ορισμός Προέδρου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 6ο
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ” – Ορισμός Προέδρου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 7ο

Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 8ο
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ” – Ορισμός Προέδρου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 9ο
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 10ο
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ” – Ορισμός Προέδρου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 11ο
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 12ο
Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 13ο

Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μισθώσεων – εκμισθώσεων – εκποιήσεων [αρθ. 1 του ΠΔ 270/1981]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 14ο
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός φορολογούμενου δημότη για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων [παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 15ο
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση της Επιτροπής καθορισμού του τιμήματος εκποίησης δημοτικών ακινήτων και κινητών, αγοράς ακινήτων, προσκυρωτέων εκτάσεων, καθώς και εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων [παρ. 5, άρθρο 186 ¨Εκποίηση ακινήτων¨ του Ν. 3463/2006 – άρθρο 7 του ΠΔ 270/1981]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 16ο
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 17ο
Έγκριση υποβολής φακέλου χρηματοδότησης του Δήμου Κιλκίς για την προμήθεια σκυλοτροφών στα πλαίσια του προγράμματος φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2019 (τροφές)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 18ο
Πρόταση για τον καθορισμός Ημερήσιου ανταποδοτικού Τέλους των προσερχομένων στους χώρους των λαϊκών αγορών της πόλης του Κιλκίς και των Κοινοτήτων του Δήμου Κιλκίς, επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 19ο
Λύση της σύμβασης εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ” στον οικισμό Αμαράντων της Κοινότητας Αμαράντων της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης του Δήμου Κιλκίς [ΑΔΣ: 145/2017 και 277/2017 – ΑΟΕ: 112/2017 και 177/2017]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 20ο
Έγκριση διαγραφής παρελθόντων οφειλών του Δήμου Κιλκίς προς υπαλλήλους του Δήμου Κιλκίς, από την εφαρμογή της λογιστικής του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 21ο
Λήψη απόφασης επί της αναφοράς του Δασαρχείου Κιλκίς σχετικά με τις υλοτομικές εργασίες του Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίου Μάρκου στο Δασικό Τμήμα 3 (μέρος) του Δημοτικού Δάσους Αγίου Μάρκου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 22ο
Λήψη απόφασης για: 1) Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος (ξυλείας) τμήματος “ΔΤ3”, εκτάσεως 3,94Ha, του Δημοτικού Δασικού Οικοσυστήματος Αγίου Μάρκου, 2) Καθορισμός τιμήματος για τα καυσόξυλα δρυός που θα δοθούν για κάλυψη ατομικών αναγκών και 3) Καθορισμός τιμήματος εκμίσθωσης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 23ο
Λήψη απόφασης για: 1) Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος (ξυλείας) τμήματος, έκτασης 3Ha, του Δημοτικού Δασικού Οικοσυστήματος Ελληνικού, 2) Καθορισμός τιμήματος για τα καυσόξυλα δρυός που θα δοθούν για κάλυψη ατομικών αναγκών και 3) Καθορισμός τιμήματος εκμίσθωσης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 24ο
Λήψη απόφασης για: 1) Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος (ξυλείας) των Δασικών Τμημάτων ”ΔΤ 4β” και ”ΔΤ 4γ” του Δημοτικού Δάσους Ποντοκερασιάς, 2) Καθορισμός τιμήματος για τα καυσόξυλα δρυός που θα δοθούν για κάλυψη ατομικών αναγκών και 3) Καθορισμός τιμήματος εκμίσθωσης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 25ο
Λήψη απόφασης για: 1) Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος (ξυλείας) τμήματος, έκτασης 4,56Ha, και για ποσότητα ξυλείας ατομικών αναγκών 480,00 χκμ του Δημοτικού Δάσους Θεοδοσίων, 2) Καθορισμός τιμήματος για τα καυσόξυλα δρυός που θα δοθούν για κάλυψη ατομικών αναγκών και 3) Καθορισμός τιμήματος εκμίσθωσης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 26ο
Έγκριση υλοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο: “Μια αγκαλιά τραγούδια για το Κιλκίς” στο πλαίσιο εκδηλώσεων μνήμης των ΠέντεΚαίΔεκα Μαρτύρων στις 28 Νοεμβρίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο στην πόλη του Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 27ο
Επιχορήγηση [5η] Πολιτιστικών – Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 28ο
Έγκριση Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων (GPDR) του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 29ο
Εκλογή αντιπροσώπων στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023 (άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Περισσότερα

Σε 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας

Σε 24ωρη απεργία κατέρχονται, την Τετάρτη 28.2.24, οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, αντιτιθέμενοι […]

Συνάντηση δημάρχου Κιλκίς με την πρόεδρο και τα στελέχη του ‘’Νηρέα’’ για τα Κέντρα Πρόληψης

Επίσκεψη στον δήμαρχο Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη πραγματοποίησαν χθες η πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας […]

Δείτε ακόμα