Γενικά

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Συνεδριάζει την Τετάρτη 16.11.22 δια ζώσεις, με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δέκα τέσσερα θέματα, που θα συζητηθούν και είναι τα εξής:

Θέμα 1ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση [10η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2022

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Β΄ τριμήνου 2022, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Γ΄ τριμήνου 2022, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο Έγκριση ανταλλαγής αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Δήμου Κιλκίς με αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Μπουδούρη  Γεωργίου του Πασχάλη.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 5ο Έγκριση προσωρινής ακινησίας και παράδοσης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης

Θέμα 6ο Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Κιλκίς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Θέμα 7ο Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής παγίων για αντικείμενα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού χωρίς αξία

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου

Θέμα 8ο Καθορισμός της δαπάνης καθαρισμού του οικοπέδου επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 28.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Θέμα 9ο Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Κιλκίς ως έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού, Διά Βίου Μάθησης και Παιδείας

Θέμα 10ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: Διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 47,72196 MW, και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με τον περιβάλλοντα αδειοδοτημένο Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης 33/.150 στην θέση  ΚΟΤΥΛΗ) της εταιρείας “ΙΣΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ” που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση Καλίνδρια, της ΔΕ Χέρσου, του Δ. Κιλκίς (ΠΕΤ:2206790624) (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η:Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α :02)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 11ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα  πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της υφιστάμενης δραστηριότητας “Βιομηχανία παραγωγής κεραμικών προϊόντων” της εταιρείας “ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε” με δ.τ. “ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε” που είναι εγκατεστημένη στη Ν.Σάντα, Δ. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω εγκατάστασης νέων δεξαμενών υγραερίου και υπαγωγής στην ανώτερη βαθμίδα της Κ.Υ.Α. 172058/2016(SEVESO III) (ΠΕΤ δραστηριότητας :2103496226)(υποκατηγορία Α2 Ομάδα 9η :Μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες με Α/Α 115)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 12ο Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην Πλατεία Ειρήνης από 05.12.2021 έως και 06.01.2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 13ο Ψήφισμα για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” και τη διασφάλιση  της εργασιακής σχέσης των υπηρετούντων στο εν λόγω πρόγραμμα.
Θέμα 14ο Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Κιλκίς (άρθρο 77 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/τεύχος Α΄/07.06.2010)
Περισσότερα
Δείτε ακόμα