Πολιτική

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα, την Δευτέρα 13.11.17 στις 6 το απόγευμα για συζήτηση και λήψη απόφασης για 21 θέματα, ενώ στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα: “Ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Κιλκίς, έτους 2018”.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
Θέμα 1ο
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κιλκίς, έτους 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 2ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Εκπαιδευτικής Δράσης: “Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Αποτελεσματικής Συνεργασίας και Αντιμετώπισης Κρίσεων” του έργου με τίτλο: “Παροχή υπηρεσίας για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης σε ενήλικες του Δήμου, χρηματοδότησης από έσοδα του προγράμματος λαϊκής επιμόρφωσης (ΠΡΩΗΝ ΝΕΛΕ)”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης Προϊσταμένη Σπανού Ελευθερία

Θέμα 3ο
Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CIVITAS 2020 με τίτλο: “CIVITAS call for peer-to-peer exchange”, δράση 2: “Study Visit”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά τον τομέα της Βιώσιμης Κινητικότητας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης Προϊσταμένη Σπανού Ελευθερία

Θέμα 4ο
Αναμόρφωση [29η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 5ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του Έργου “Κατασκευή – Αναβάθμιση – Αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Κρουσσών, Δ.Ε. Δοϊράνης, Δ.Ε. Γαλλικού, Δ.Ε. Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς” [ΑΜ: Μ10/2016 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 6ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του Έργου “Κατασκευή – Αναβάθμιση – Αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων, και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς” [ΑΜ: Μ6/2016 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 7ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “Κατασκευή Τεχνικών στη Δ.Ε. Χέρσου” [ΑΜ: Μ25/2015 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 8ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Μουριών” [ΑΜ: Μ47/2013 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 9ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Δοϊράνης” [ΑΜ: Μ7/2012 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 10ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “Αντικατάσταση τοιχείου στήριξης και οδοστρώματος δημοτικής οδού περιοχής γηπέδου οικισμού Καμπάνη” [ΑΜ: 205/2010 Τ.Υ.Δ.Κ]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 11ο
Υποβολή αιτήματος, προς τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, για την παραχώρηση, κατά χρήση, του κτηρίου της πρώην Εργατικής Εστίας επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 6 στην πόλη του Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Εντεταλμένη Σύμβουλος Αναστασιάδου Ελένη

Θέμα 12ο
Έγκριση ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την Ομάδα 3: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΣΟΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ” [Π/Υ 676,40€} και την Ομάδα 12: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ” [Π/Υ 3.498,04€} του διαγωνισμού της σύμβασης “Συντήρηση – επισκευή οχημάτων του Δήμου και προμήθεια ανταλλακτικών για το έτος 2017” [ΑΜ: Π10/2017 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 416.000,00€ / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ – ΑΔΣ: 166/2017 – ΑΟΕ: 132/2017 | 211/2017 | 224/2017 | 256/2017]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 13ο
Διαγραφή χρεών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 14ο
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 15ο
Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – “ανάληψη υποχρέωσης” / δέσμευση εγγεγραμμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017 [για προμήθεια πολύχρωμων σημαιών – γιρλάντα για στολισμό της πόλης]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος

Θέμα 16ο
Δωρεάν παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου Κιλκίς, στο Σύλλογο με τίτλο: “Περιβαλλοντικός Σύλλογος Περιπατητών Κιλκίς”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 17ο
Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο /τη δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση για γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση εκμετάλλευσης λατομείου αργίλου πλινθοκεραμοποιίας, σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 14,00 στρεμ. στη θέση “Αλογα” της περιοχής Αγροκτήματος Γαλλικού, της ΔΕ Γαλλικού, του Δ. Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς (υποκατηγορία Α2 – ομάδα 5η- Εξορυκτικές εγκαταστάσεις με Α/Α 03)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος

Θέμα 18ο
Έγκριση ή μη διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “Καφενείο” της κ. Λιμπαδέ Θεοχάρη που βρίσκεται επί της οδού Αριστείδου 3 στην πόλη του Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος

Θέμα 19ο
Έγκριση μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (αίτ: Μποτίτσης Σταμάτιος)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος

Θέμα 20ο
Έγκριση ανανέωσης παραγωγικής άδειας (δημοτών) πωλητών που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος

Θέμα 21ο

Έγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2018 της Επιχείρησης με την επωνυμία: “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Αναστασιάδου Ελένη

Περισσότερα

Στ.Παραστατίδης: Τρεις προτάσεις για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης στη χώρα και την αναδιανομή του πλούτου

Παρουσίασε στοιχεία για το φορολογικό πλαίσιο στη χώρα, αλλά και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ Στο κάδρο της πολιτικής επικαιρότητας φαίνεται […]

Δείτε ακόμα