Γενικά

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11.2.20 στις 6 το απόγευμα στο δημοτικό κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης για 8 θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1ο
Αναμόρφωση [1η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2020 [Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ – ΚΥΑ οικ.55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β’253) απόφασης]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Δ΄ τριμήνου 2019, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του ν.4483/2017), έτους 2020

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 4ο
Υποβολή πρότασης προς την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς για την υλοποίηση του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Σχολικά Γεύματα” στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκίς, για το σχολικό έτος 2020 – 2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 5ο
Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς”, για το έτος 2020

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 6ο
Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: “Εργασίες κοπής υψηλής βλάστησης με ανυψωτικό (γερανοφόρο)” [ΑΜ: ΚΟΠ 03/2019 / Π/Υ: 24.663,60€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα και προσωπικό του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 7ο
Έγκριση κάλυψης της μισθολογικής δαπάνης των υπαλλήλων που απασχολούνται στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, από ιδίους πόρους του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 8ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 282/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Κιλκίς στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Κιλκίς – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της προκήρυξης του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους σε αυτήν

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Περισσότερα
Δείτε ακόμα