Πολιτική

Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα, την Δευτέρα 21.8.17 στις 7 το απόγευμα για συζήτηση και λήψη απόφασης για 32 θέματα:

Θέμα 1ο

Αναμόρφωση [18η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 2ο
Έγκριση σύναψης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: “Έκτακτες επεμβάσεις στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κιλκίς” [ΑΜ: Μ10/2017 / Π/Υ: 74.400,00€ – ΚΑΕ: 30.7321.0005 / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 3ο
Έγκριση σύναψης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων του Δήμου Κιλκίς” [ΑΜ: Μ7/2017 / Π/Υ: 213.932,77€ – ΚΑΕ: 30.732.000 / ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 4ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του Έργου “Κατασκευή – Αναβάθμιση – Αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων, και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς” [ΑΜ: Μ6/2016 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 5ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Πικρολίμνης” [ΑΜ: Μ5/2012 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 6ο
Έγκριση παράτασης [3η] προθεσμίας περαίωσης του Έργου: “Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις – Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις Φθορών Οδοστρωμάτων στη Δ.Ε. Κιλκίς” [ΑΜ: Μ15/2015 ΔΤΥ]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 7ο
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 8ο
Λήψη απόφασης για αναγγελία απαίτησης στην πτώχευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: “ΚΟΥΚΟΥ Ανώνυμος Εταιρία Παιδικών Ειδών Παιχνιδιών”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Σύμβουλος Δήμου Κιλκίς Δημαρέλου Σοφία

Θέμα 9ο
Λήψη απόφασης για διοικητική αποβολή ιδιώτη από δημοτική έκταση (δημοτική οδό) του οικισμού Παλατιανό της Τοπικής Κοινότητας Γερακαρίου της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Σύμβουλος Δήμου Κιλκίς Δημαρέλου Σοφία

Θέμα 10ο
Έγκριση τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κιλκίς (Β΄ φάση) 2016-2019 [ΑΔΣ: 178/2016]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης: Προϊσταμένη Σπανού Ελευθερία

Θέμα 11ο
Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο πλαίσιο του Μέτρου 4. “Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού”, Υπομέτρο 3: “Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας”, Δράση 4: “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης: Προϊσταμένη Σπανού Ελευθερία

Θέμα 12ο
Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας με το ΚΕΚ Επιμορφωτική Κιλκίς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ για τη συμμετοχή του Δήμου Κιλκίς ως Associated Partner (συνεργαζόμενος εταίρος) στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κιλκίς για την υπογραφή αυτού
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης: Προϊσταμένη Σπανού Ελευθερία

Θέμα 13ο
Έγκριση δαπάνης & διάθεση (ψήφιση) – ¨Ανάληψη υποχρέωσης¨ πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2017, για τη διοργάνωση ημερίδας παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Α΄ Οκταμήνου του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας – Β΄ Φάση για τους 34 Δήμους θύλακες της ανεργίας
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης: Προϊσταμένη Σπανού Ελευθερία

Θέμα 14ο
Έγκριση δαπάνης & διάθεση (ψήφιση) – ¨Ανάληψη υποχρέωσης¨ πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2017, για τις ανάγκες διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης σε ενήλικες του Δήμου, με χρηματοδότηση από έσοδα του προγράμματος λαϊκής επιμόρφωσης (πρώην ΝΕΛΕ)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης: Προϊσταμένη Σπανού Ελευθερία

Θέμα 15ο
Έγκριση υλοποίησης Προγράμματος Επανένταξης Μακροχρόνια Ανέργων στην αγορά εργασίας (Νέα Κοινωφελής Εργασία – Β΄ Φάση (2ο οκτάμηνο)) στο Δήμο Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης: Προϊσταμένη Σπανού Ελευθερία

Θέμα 16ο
Έγκριση τροποποίησης της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με αντικείμενο τη δωρεάν παραχώρηση, για πέντε (5) χρόνια, της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Ειρήνης της πόλης του Κιλκίς (Ο.Τ. 63), στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, με σκοπό την τοποθέτηση Κέντρου Τουριστικής Ενημέρωσης και Πληροφόρησης [ΑΔΣ: 226/2016]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 17ο
Λύση του συμφωνητικού μίσθωσης βοσκήσιμης έκτασης στο Δημοτικό Δάσος Ποντοκερασιάς, συνολικού εμβαδού 3.420,20 στρ.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 18ο
Έγκριση εκμίσθωσης, με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας, του Δημοτικού Ακινήτου “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ” στον οικισμό Αμαράντων της Τοπικής Κοινότητας Αμαράντων της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 19ο
Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου “ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ” στον οικισμό Μεσιανού της Τοπικής Κοινότητας Μεσιανού της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 20ο

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 21ο
Διαγραφή χρεών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 22ο
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Β΄ τριμήνου 2017, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 23ο

Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Χρώματα σιδηρικά και λοιπά αναλώσιμα” [ΑΜ: Π8/2015 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 24ο

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς και ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ έτους 2017” [ΑΜ: π38/2016 Δ.Τ.Υ.] – Τμήμα 11 Λιπαντικά
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 25ο

Έγκριση δαπάνης & διάθεση (ψήφιση) – ¨Ανάληψη υποχρέωσης¨ πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2017, για τη διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο: ΅Βραδιές Όπερας”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος

Θέμα 26ο

Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – “ανάληψη υποχρέωσης” πιστώσεων του Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017, για την υλοποίηση εκδηλώσεων Εμποροπανήγυρης Κιλκίς, έτους 2017
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος

Θέμα 27ο

Διαγραφή άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος

Θέμα 28ο

Διαγραφή συμμετοχής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών από τη λαϊκές αγορές του Δήμου Κιλκίς (αίτ.: Παυλίδη Ευδοκία)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος

Θέμα 29ο

Έγκριση ανανέωσης παραγωγικής άδειας (δημοτών) πωλητών που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος

Θέμα 30ο
Καθορισμός αντιτίμου για τη φιλοξενία παιδιών, εκτός ΕΣΠΑ, στο Βρεφονηπιακό Σταθμό ΤΣΑΦ – ΤΣΟΥΦ, στον παιδικό σταθμό ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “Κονωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς – Κ.Δ.Ε.Κ. – Δήμου Κιλκίς”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Κ.Δ.Ε.Κ. Σοφού Χρυσή

Θέμα 31ο

Εφαρμογή του θεσμού του Τοπικού Αστυνόμου στους οικισμούς Δροσάτου, Μαυρονερίου και Νέας Σάντας του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 32ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών – Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος

Περισσότερα

Αποχώρησε από το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς η παράταξη του Θ.Βαφειάδη – Δεν εξελέγη «Συμπαραστάτης του δημότη»

Ανεπιτυχής αποδείχτηκε η εκλογή «Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης» στο δημοτικό συμβούλιο του Κιλκίς ως τελευταίο θέμα που πραγματοποιήθηκε […]

Δείτε ακόμα