Γενικά

O σύλλογος «ΒηματίΖΩ» του Κιλκίς ζητά να προσλάβει προσωπικό

O σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία νομού Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» για τις ανάγκες του, ζητά να προσλάβει προσωπικό υποστήριξης – φροντιστές ΑμεΑ.

Μια (1) θέση Προσωπικού Υποστήριξης (μερικής απασχόλησης)

Μια (1) θέση Προσωπικού Υποστήριξης (πλήρους απασχόλησης)

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών οργανισμών σε τομείς που σχετίζονται με την αποστολή των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης (π.χ. κοινωνικοί βοηθοί, επιμελητές– φροντιστές ΑμεΑ κ.λπ.). Πρόσωπα που δεν έχουν την ανωτέρω εκπαίδευση, πλην όμως έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την αποστολή των ΣΥΔ μπορούν να επιλέγονται ως μέλη του προσωπικού Υποστήριξης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αίτηση
Βιογραφικό Σημείωμα
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για όποιες ειδικότητες απαιτείται
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή 21/02/2020 και ώρα 14.00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου.

Έπειτα από την πρώτη επιλογή που θα βασίζεται στα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά και τα επιπρόσθετα προσόντα, όσοι επιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση από τριμελή επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο της αίτησης απευθυνθείτε στην κα Βουμβουράκη στα τηλέφωνα: 23410 76549, Fax:23410/76549 καθημερινά από τις 10.30 το πρωί μέχρι 3.30 το μεσημέρι.

Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση του φορέα.

Περισσότερα

Νέα σύσταση δήμου στους υπόχρεους για τον καθαρισμό και την αποψίλωση ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Ο δήμος Κιλκίς υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός […]

Δείτε ακόμα