Αθλητισμός

Στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΓΓΑ ο Αετός Κιλκίς

Από τον Αετό Κιλκίς ανακοινώθηκαν τα εξής:

«Στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονταινται όλα τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα οποία φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).

Τα στοιχεία, που εισάγονται στο μητρώο, διατηρούνται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49).

Το μητρώο αθλητικών σωματείων συνιστά γιά τους τρίτους επίσημη πηγή πληροφόρησης της ιδιότητας του σωματείου ως αθλητικού, η δε Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο, ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό, ηλεκτρονική εφαρμογή, που να επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής συγκεκριμένου σωματείου στο μητρώο.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΠΑΣ «Αετός», ύστερα από μια δύσκολη και σε ωρισμένες περιπτώσεις, περίπλοκη διαδικασία, υπέβαλε, ως ώφειλε, πλήρη και ολοκληρωμένο φάκελλο στην ΓΓΑ, και από τις 13 Νοεμβρίου του 2020, ο υποβληθείς φάκελλος έχει εγκριθεί.
Κατά συνέπειαν ο σύλλογος, με βάση τα νέα δεδομένα, είναι αναγνωρισμένος από το ΥΠ.ΠΟ.Α, και από τούδε θα απολαμβάνει όλα τα προνόμια που απορρέουν από τις ενισχυτικές δράσεις του υπουργείου.

Οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι η όλη διαδικασία είναι μία διαδικασία – ορόσημο γιά όλους όσους ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό (συμπεριλαμβανομένων και υμών), δεδομένου του ότι διασφαλίζει όλα τα εχέγγυα για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των ερασιτεχνικών σωματείων, που είναι και η «καρδιά» του αθλητισμού».-

Περισσότερα
Δείτε ακόμα