Κοινωνία

Σημαντικά τμήματα γαλακτοκομίας, τυροκομίας και ζωοτεχνίας συγκροτεί η σχολή μαθητείας ΟΑΕΔ Κιλκίς

Σε μία ρηξικέλευθη κίνηση γιά τα δεδομένα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στον τομέα της λειτουργίας επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ) μαθητείας, που στην χώρα μας εφαρμόζεται με επιτυχία από το 1952 με την λειτουργία 51 σχολών, προχώρησε η τοπική διεύθυνση Κιλκίς του ΟΑΕΔ, ανακοινώνοντας την απόφασή της να συμπεριλάβει σε αυτές και δύο ειδικότητες, που αφορά κατά «παράβασιν» των ειωθότων, τον δευτερογενή και πρωτογενή παραγωγικό τομέα και όχι την τριτογενή.

Η πρώτη αφορά στην ειδικότητα της γαλακτοκομίας-τυροκομίας (δευτερογενής τομέας) και η δεύτερη στην ειδικότητα της ζωοτεχνίας, που μαζί με αυτές των:
-Τεχνίτες υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών

-Τεχνιτών ηλεκτρολογικών εργασιών και

-Υπαλλήλων διοικητικών καθηκόντων, έχουν προκριθεί να λειτουργήσουν γιά την προσεχή εκπαιδευτική χρονιά από την ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ Κιλκίς.

Υπενθυμίζεται, ότι η λειτουργία των τμημάτων απαιτεί το κατώτερο μέχρι 15 σπουδαστές, και το ανώτερο μέχρι 20 σπουδαστές και ότι η κατάθεση δικαιολογητικών εγγραφής μαθητών έχει ξεκινήσει από τις 18.6.18 και θα διαρκέσει μέχρι τις 31.8.18 με την προοπτική να συνεχισθούν μόνον σε όσες ειδικότητες δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 20 σπουδαστών (όχι πάντως πέρα από τις 20.9.18).

Όπως δήλωσε στον «Μαχητή» ο διευθυντής του ΟΑΕΔ Κιλκίς Νικόλαος Δεδεδάκης πρακτικώς η λειτουργία των δύο νέων τμημάτων που σχετίζονται με τον δευτερογενή και πρωτογενή τομέα θα πρέπει να θεωρείται πρακτικώς δεδομένη καθώς λόγω της εκτεταμένης σχετικής ενημέρωσης και την συνεργασία με φορείς αγροτοκτηνοτροφικού χαρακτήρα και των αναλόγων επιχειρήσεων υπάρχει καταγεγραμμένο ενδιαφέρον από πλευράς σπουδαστών γιά να τα παρακολουθήσουν, αίροντας πρακτικώς και την αρχική επιφύλαξη από πλευράς της κεντρικής διοίκησης του ΟΑΕΔ αναφορικά με την ειδικότητα της ζωοτεχνίας.

Μία εξέλιξη που είναι βέβαιον, ότι θα έχει βραχυχρόνια θετικές επιδράσεις στην τοπική κοινωνία της πόλης του Κιλκίς από την παρουσία σπουδαστών σε αυτήν αλλά κυρίως μακροπρόθεσμα γιά τους ίδιους τους μαθητές σε ό,τι αφορά στην επαγγελματική τους προοπτική σε τομείς ιδιαίτερης σημασίας και αξίας γιά την χώρα μας γενικότερα και ειδικότερα γιά την περιφερειακή ενότητά μας που διαθέτει τέτοιου είδους χαρακτηριστικά σε επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας.

Κάτι το οποίο εν πολλοίς αποδεικνύεται και από το καταγεγραμμένο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποστηρικτικό ενδιαφέρον επιχειρήσεων του κλάδου (δευτερογενή κυρίως) στην εν λόγω προσπάθεια, με στόχο βεβαίως, την παραγωγή έμψυχου δυναμικού που θα τις στελεχώσει μετά την αποφοίτησή τους.

Μάλιστα γιά τους εν λόγω μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι επιθυμούν να νοικιάσουν στην πόλη του Κιλκίς, έχει προβλεφθεί επίδομα στέγασης και σίτισης με την προϋπόθεση:

1. Το οικογενειακό εισόδημα να είναι κάτω από 18.000 ευρώ και 24.000 ευρώ γιά τους πολύτεκνους.

2. Η μόνιμη κατοικία της οικογένειας να είναι εκτός της πόλης του Κιλκίς και να μην υπάρχει τακτική συγκοινωνία με το σχολείο επί τη βάση βεβαίωσης από το ΚΤΕΛ του Κιλκίς.

Από την πλευρά της διεύθυνσης του σχολείου υπήρξε σχετική ανακοίνωση όπου πλην των παραπάνω αναφέρονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά γιά την καταβολή των επιδομάτων και τα οποία είναι:

-Ενοικιαστήριο στο όνομα του μαθητή ή του γονέα. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης του μισθωτηρίου συμβολαίου από την ιστοσελίδα του taxisnet.

-Απόδειξη ενοικίου ή αντίγραφο γραμματίου είσπραξης της τράπεζας

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-Επικυρωμένη φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους του αρχηγού της οικογένειας

-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του μαθητή πρωτότυπη ή επικυρωμένο αντίγραφο από τον δήμο

-Πιστοποιητικά υγείας ή πολυτέκνων κλπ εφ’ όσον συντρέχουν κοινωνικοί λόγοι.

Στέγαση 120 ευρώ το μήνα και σίτιση (4,30+2.00) 6,30 ευρώ γιά κάθε ημέρα που έρχονται στο σχολείο.
Εντυπη αίτηση με τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλουν οι μαθητές στην γραμματεία μέχρι 31.10.18.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΠΑΣ μαθητείας λειτουργούν με το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης.

Η φοίτηση διαρκεί δύο σχολικά έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑ.Σ (για ένα πρωινό και τέσσερα απογευματινά) και παράλληλα (για 4 ημέρες την εβδομάδα τουλάχιστον) ασκούνται πρακτικά σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους.

Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολείου υπογράφεται συμφωνητικό μαθητείας, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητή.

Ο πρακτικά ασκούμενος μαθητής ακολουθεί, κατά κανόνα, το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας στην επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι η απασχόληση όλων των μαθητών είναι έξι (6) ώρες την ημέρα και μέχρι τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα στην περίπτωση εξαήμερης απασχόλησης.

Σε περίπτωση τετραήμερης ή πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες απασχόλησης είναι είκοσι τέσσερες (24) ή τριάντα (30) αντίστοιχα. Συμψηφισμός στις ώρες εργασίας των υπολοίπων ημερών δεν γίνεται και δεν επιδοτείται σε καμία περίπτωση ημέρα κατά την οποία δεν πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία. Επίσης δεν επιδοτείται η ημέρα κατά την οποία ο μαθητής υποχρεούται να προσέρχεται πρωί στο σχολείο.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις(1) οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης – Μαθητεία , αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο προς το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83 ευρώ), δηλαδή με 17,12 ευρώ.

Το ως άνω ποσοστό αμοιβής ισχύει για όλα τα εξάμηνα σπουδών.

Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στο ΙΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητή θα υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πραγματικών αποδοχών, (δηλ στο ποσό των 8,56 ευρώ), οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητών για κάθε ημέρα Πρακτικής Άσκησης διαμορφώνονται ως εξής (από 01-06-2016):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
Ημερομίσθιο 22,83€ x 75% = 17,12€
Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 17,12/2 = 8,56€
Εισφορές εργοδότη 8,56€ x 37,78% = 3,23€
Εισφορές μαθητή 8,56€ x 3,28% = 0,28€
Σύνολο εισφορών 3,23€ + 0,28€ = 3,51€
Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή 17,12€ – 0,28€ = 16,84€
Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης 17,12€ (ημερομίσθιο) – 11€ (επιδότηση) = 6,12€
6,12 + 3,23€ (ασφαλιστικές εισφορές) = 9,35€

Από το 1995 μέχρι σήμερα, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κάθε χρόνο, επιδοτείται η κάθε μέρα πρακτικής άσκησης των μαθητών τετραήμερης, πενθήμερης ή εξαήμερης πραγματικής απασχόλησης (από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου).

Το ποσό της επιδότησης για το έτος 2017 έχει οριστεί στα 11.00€ για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης. και από 01-07-2017 καταβάλλεται αποκλειστικά στους μαθητές από την ΕΠΑ.Σ φοίτησης.

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν).

Στις περιπτώσεις σπουδαστικής και κανονικής άδειας καταβάλλεται ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο από τους εργοδότες στους μαθητές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Συνάντηση Σ.Παραστατίδη με τον δήμαρχο Κιλκίς Δ.Κυριακίδη