Οικονομία

Σε εφαρμογή δράση επιχορήγησης επιχειρήσεων γιά προμήθεια θερμαντικών εξωτερικού χώρου

Δημοσιοποιήθηκε η δράση επιχορήγησης εποχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.

Στην σχετική ανακοίνωση σημειώνονται τα εξής:

1.Στόχος Δράσης

Η στήριξη των επιχειρήσεων εστίασης στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τα μέτρα για τη μείωση της διασποράς του κορονοΐού, με την προμήθεια θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου, προκειμένου να λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός θα συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.

 1. Προϋπολογισμός της Δράσης

Ο Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. €.

 • 50 εκατ. € για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • 10 εκατ. € για Μεγάλες Επιχειρήσεις

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς πόρους.

 1. Θεσμικό Πλαίσιο

-Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De Minimis)

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων de minimis (ήσσονος σημασίας) που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από την συγκεκριμένη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

-Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003

Ορισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 1. Δικαιούχοι

Υφιστάμενες Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης και διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης.

 1. 5. Προϋποθέσεις συμμετοχής
 • να λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια
 • να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» της Πρόσκλησης
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι εξωχώριες εταιρείες, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες Δημοσίων Οργανισμών.
 • oι δαπάνες στην αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από τη Δράση, να μην υπερβαίνει τα 200.000 € (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών μεταφορών) μέσα σε μία τριετία.
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)
 • να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης
 1. 6. Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Αγορά θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.
 • Η Δράση προβλέπει την επιχορήγηση της προμήθειας ενός θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.)
 • Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 01.02.2020
 • Πριν από την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια, αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
 1. Προϋπολογισμός Αιτήσεων χρηματοδότησης και επιδότηση
 • έως 000 € ανά χώρο εστίασης
 • μια αίτηση ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης
 • ισχύει ο κανόνας Deminimis
 1. 8. Χρονοδιάγραμμα επιχορήγησης δαπανών

Υπάρχει αναδρομική ισχύ, μπορούν να χρηματοδοτηθούν προμήθειες   θερμαντικών σωμάτων από 01.02.2020 μέχρι και την λήξη της Δράσης.

9.Χρηματοδοτικό σχήμα

 • Μέχρι 100 € ανά θερμαντικό σώμα.
 • Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της Δράσης της παρούσας πρόσκλησης είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
 1. Χρονοδιάγραμμα Δράσης

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 04/01/2021 και ώρα 15.00 και έως την 04/03/2021 ώρα 17:00. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή Αίτησης.

 1. 1 Υποβολή αίτησης
 • Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://heating-devices.gov.gr
 • Ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
 • Η προμήθεια των σωμάτων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν από την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης
 • δικαιολογητικά και στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V

Προσοχή το μέγεθος κάθε δικαιολογητικού που υποβάλλεται δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 8ΜΒ.

 1. Αξιολόγηση Αιτήσεων χρηματοδότησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης:

 • 1o Βήμα : Ο ΕΦΕΠΑΕ προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και της ύπαρξης του υποβαλλόμενου Δικαιολογητικού Νόμιμης Λειτουργίας.
 • 2ο Βήμα: Ενημέρωση από τη πλατφόρμα για την αποδοχή της αίτησης
 • 3ο Βήμα: Μεταφορά του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό
 1. Επαλήθευση – Πιστοποίηση
 • Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών ο ΕΦΕΠΑΕ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο ορθότητας κάθε αίτησης για την οποία έχει καταβληθεί ποσό επιχορήγησης.
 • Ανάκτηση μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Καταβολή ποσού ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε περισσότερα θερμαντικά σώματα από αυτά που αντιστοιχούν στα πραγματικά αδειοδοτημένα τ.μ εξωτερικού χώρου, λόγω λανθασμένης εγγραφής τ.μ. στην ηλεκτρονική υποβολή. Στην περίπτωση αυτή ανακτάται μόνο το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης.

– Ελλιπή στοιχεία στα υποβληθέντα παραστατικά της προμήθειας των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.

– Υπέρβαση του ορίου σώρευσης του κανονισμού 1407/2013 η οποία συντελείται με την χορηγηθείσα ενίσχυση της παρούσας, σε επίπεδο «ενιαίας επιχείρησης».

– Μη προσκόμιση μέρους ή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V.

 • Οι λήπτες της ενίσχυσης είναι υπεύθυνοι για την ορθή τήρηση των όρων και περιορισμών της Δράσης. Όλα τα δικαιολογητικά τηρούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του έργου όσο και μετά απ’ αυτή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης.
 1. Υποχρεώσεις

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να:

α) τηρούν τους όρους που προβλέπονται στην πρόσκληση καθώς και τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI: Προϋποθέσεις Κανονισμού 1407/2013

β) μην ενισχύονται από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής

γ) πραγματοποιούν το σύνολο των ενεργειών μέσω της πλατφόρμας https://heating-devices.gov.gr διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων

δ) λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται

 1. Υποχρεώσεις Δημοσιότητας

Οι Τελικοί Λήπτες της ενίσχυσης-Δικαιούχοι θα πρέπει:

 • να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησης τους αφίσα, σε ελάχιστο μέγεθος A4 αναφορικά με τη συνδρομή του Διαρθρωτικού Ταμείου στην υλοποίηση της Πράξης, σύμφωνα με τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής
 • να παρέχουν κάθε στοιχείο και πληροφορία που αφορούν στο έργο ακόμα και μετά τη λήξη της Δράσης, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της Δράσης, στα αρμόδια όργανα
 1. Επικοινωνία-Πληροφορίες
 • ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, e-mail: [email protected] ,[email protected]).
 • ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 2461/24022 , [email protected], για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας και
 • Κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
 • Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο Στείλε το ερώτημά σου στη διεύθυνση : https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/ ).
 • Διαδικτυακός τόποι : www.e-kepa.gr, www.kepa- anem.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, https://heating-devices.gov.gr.
Περισσότερα
Δείτε ακόμα