Γενικά

Σαράντα πέντε θέσεις τακτικού προσωπικού στο νομό Κιλκίς του «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε επίσημα, την Τετάρτη 13.5.20, ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση η προκήρυξη για τις μόνιμες προσλήψεις στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Συγκεκριμένα, η 4Κ/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού της χώρας.

Το ΑΣΕΠ έδωσε, επίσης, στη δημοσιότητα το αρχείο με τις θέσεις της προκήρυξης. Σε αυτό αποτυπώνονται οι πίνακες κατανομής των θέσεων ανά δήμο, διακρινόμενοι ανά εκπαιδευτική κατηγορία.

Οι πίνακες παρουσιάζουν για κάθε δήμο το σύνολο των θέσεων του κλάδου, τον αριθμό των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης, καθώς και τον αριθμό των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης, πλην της ειδικής εμπειρίας.

Επιπλέον, αναγράφονται, ανά κωδικό θέσης, οι αποδεκτοί τίτλοι, καθώς και τυχόν απαραίτητα πρόσθετα προσόντα και εντοπιότητα.

Η κατανομή των σαράντα πέντε θέσεων στους δύο δήμους του νομού

Δήμος Κιλκίς
Σύνολο θέσεων: 31
Π.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών 5
ΠΕ Κοινωνιολόγων 1
Π.Ε. Ψυχολόγων 3
Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών 1
Τ.Ε. Νοσηλευτών 4
ΔΕ Νοσηλευτών /Βοηθοί Νοσηλευτών 3
ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 14

Δήμος Παιονίας
Σύνολο θέσεων: 14
Π.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών 2
Π.Ε. Ψυχολόγων 2
Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών 1
Τ.Ε. Νοσηλευτών 3
ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 6

Περισσότερα
Δείτε ακόμα