Γενικά

Σαράντα επτά προσλήψεις στον δήμο Κιλκίς για την κάλυψη εποχικών αναγκών

Την πρόσληψη σαράντα επτά (47) ατόμων με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου Κιλκίς σε δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα προκήρυξε ο Δήμος Κιλκίς.

Οι αιτούμενες θέσεις αφορούν ανά κλάδο τις ακόλουθες ειδικότητες:

– ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 1 θέση

-ΔΕ Οδηγών /ΔΕ Οδηγών – 10 θέσεις

– ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου /ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σάρωθρο) -1 θέση

ΔΕ Τεχνικού – ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 2 θέσεις

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων /ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων – 33 θέσεις.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κιλκίς (διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, ΤΚ 61100 Κιλκίς, τηλ. επικοινωνίας 23413 52164, 52165, 52167, 52120).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του Δήμου Κιλκίς, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Κιλκίς (www.kilkis.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Συγκεκριμένα η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από σήμερα Τρίτη Μαϊου και λήγει την Παρασκευή 19 Μαϊου.Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κιλκίς, στην ανωτέρω διεύθυνση ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κιλκίς (www.kilkis.gr), β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Ενημερωτική Πύλη Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Ενημερωτική Πύλη Πολίτες Έντυπα –Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Τα κριτήρια κατάταξης και η διαδικασία πρόσληψης αναγράφονται στην προκήρυξη, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Κιλκίς( www.e-kilkis.gr στήλη Ενημέρωση και στις επιμέρους κατηγορίες Γενικά – Επικαιρότητα και Προκηρύξεις – Διακηρύξεις ).

Περισσότερα

Σε εξέλιξη από την ΠΕ Κιλκίς εργασίες αποκατάστασης συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών του οδικού δικτύου

“Aποκαθιστούμε, συντηρούμε, βελτιώνουμε και αναβαθμίζουμε τις υποδομές του οδικού δικτύου. Κυρίαρχη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών. Επενδύουμε σημαντικούς […]

Δείτε ακόμα