Γενικά

Ρυθμιστική διάταξη κυνηγιού περιόδου 2015 – 16

Από το δασαρχείο Κιλκίς και το γραφείο θήρας ανακοινώνονται τα εξής :

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251,258,259 & 261), Ν.Δ. 996/1971 (άρθρο11), του Ν. 177/1975 ( άρθρα 7 & 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57,58 & 59) και της 414985/29-11-85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-85) κοινής απόφασης των κ.κ. Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-96( ΦΕΚ 1188/Β/31-12-96) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) Κ.Υ.Α Υπ. Οικονομικών και ΥΠΕΚΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ. Αριθ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Το άρθρο 255 του ΝΔ 86/69, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57§4 του Ν.2637/98.

3. Την με αριθμό 99386/6-11-2014 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Α.Δ.Μ.Θ και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής», (ΦΕΚ.3105/Β΄/18-11-2014), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε την απόφαση 109948/27-11-2014 ΦΕΚ.3320/Β΄/11-12-2014).

4. Την υπ’ αριθ. 127568/2533/07-08-2015 Απόφαση του ΥΠΑΠΕΝ «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015-2016».

5. Το αριθ. 12035/23-7-2015 έγγραφο της Π.Ε. Κιλκίς, σύμφωνα με το οποίο ο νομός Κιλκίς και ιδιαίτερα η περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αρουραιόπληκτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α΄ 1. Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2015-2016, από 20 Αυγούστου 2015 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2016.

2. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι ημέρες κυνηγιού τους καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδο του, αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα θηρευσίμων ειδών.

3. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax Rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

4. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγιού από 15-9-2015 μέχρι 20-1-2016 σε τρεις (3) μέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται, αντιστοίχως, το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου.

5. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι πέντε (5) ατόμων ανά ομάδα και ημερήσια έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι των νεαρών αγριόχοιρων όσο αυτοί φέρουν τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα τους καθώς και το κυνήγι των χοιρομητέρων αυτών.

6. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) από 15-09-2015 μέχρι 20-1-2016 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2016 μέχρι 29-2-2016 χωρίς σκύλο δίωξης, επειδή ο Ν. Κιλκίς δεν χαρακτηρίστηκε αρουραιόπληκτος.

7. Επιτρέπουμε το κυνήγι του πετροκούναβου (Martes foina) από 15-9-2015 μέχρι και 20-1-2016 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2016 μέχρι και 29-2-2016 χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου, υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 4 της παρούσης.

8. Επιτρέπουμε το κυνήγι της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) από 1-10-15 έως 15-12-2015 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δύο (2) ατόμων ανά κυνηγό/έξοδο.

9. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της οδηγίας 79/409 /ΕΟΚ.

10. Επιτρέπουμε το κυνήγι των ειδών που φαίνονται στο συνημμένο πίνακα και στη στήλη με την ένδειξη Ζώνες (Διάβασης αποδημητικών πουλιών) που καθορίστηκαν με την 54604/2939/24-7-1976 του Υπουργείου Γεωργίας, όπου δεν ισχύουν ειδικές απαγορεύσεις θήρας (π.χ καταφύγια θηραμάτων, ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, μέσα σε κατοικημένες περιοχές κλπ), ζώνες που ορίζονται ως εξής:

ΖΩΝΗ Α
Αρχίζει από τον οικισμό Αγία Παρασκευή, ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς παλαιά Αγία Παρασκευή, από εκεί, τον στρατιωτικό δρόμο μέχρι το Καβαλάρι και από εκεί τον αγροτικό δρόμο ως το Φυλάκιο Προμαχώνα, από εκεί τις ακτές λίμνης Δοϊράνης μέχρι το χωριό Δοϊράνη, και ως το χωριό Ακρίτας δια της κοινοτικής οδού. Από εκεί ακολουθεί τη διερχομένη δια του στρατιωτικού Φυλάκιου Ταβουλάρη αγροτική οδό μέχρι το χωριό Μεγάλη Στέρνα. Από τη Μ. Στέρνα ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Μ. Στέρνας – Πολυκάστρου ως το Πολύκαστρο και από εκεί ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο που διέρχεται από τα χωριά Βαφειοχώρι, Χωρύγι, Μεγάλη Βρύση, μέχρι το Κιλκίς, απ όπου ακολουθεί τον δρόμο που διέρχεται από τα χωριά Ξηρόβρυση, Κορομηλιά, Πλαγιά, Κορυφή, Δροσάτο, Αμάραντα, Άγιο Χαράλαμπο, Μυριόφυτο, Σ.Σ Μουριές και τέλος τον οικισμό Αγία Παρασκευή, που είναι και η αφετηρία.

ΖΩΝΗ Β

Αρχίζει από το χωριό Ευκαρπία, και ακολουθεί το δρόμο Ευκαρπίας, Κιλκίς, Σ.Σ Κιλκίς (Κρηστώνα), έπειτα ακολουθεί τη σιδηροδρομική γραμμή μέχρι συναντήσεως της (παλαιάς) οδού Κιλκίς – Θεσσαλονίκης. Από εκεί ακολουθεί τα όρια των ανωτέρω νομών μέχρι να συναντήσει την (παλαιά) οδό Θεσσαλονίκης Κιλκίς την οποία ακολουθεί διερχόμενη από τα χωριά Άγιος Παντελεήμων, Μάνδρες, Καμπάνη, Μύλοι, μέχρι το Γαλλικό ποταμό, όπου υπάρχει γέφυρα, και ακολουθώντας την αριστερή όχθη του Γαλλικού ποταμού φτάνει μέχρι τη Τέρπυλλο και κατόπιν δια της οδού ως την Ευκαρπία, όπου και η αφετηρία.

Β΄ 1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:

Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.

Στα εκτροφεία θηραμάτων.

Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.

Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής.

Στις πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά ή οικισμούς και σε ακτίνα 250 μέτρων από την τελευταία κατοικία του και γύρω από μεμονωμένες αγροικίες σε ακτίνα 150 μέτρων.

Χωρίς την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή, στους αμπελώνες από τη έναρξη της περιόδου της θήρας μέχρι την λήξη του τρυγητού, στους αθέριστους λειμώνες, στις καλλιεργούμενες εκτάσεις ή οπωρώνες από την ανθοφορία μέχρι την συγκομιδή των καρπών, και στις περιφραγμένες εκτάσεις.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) Κ.Υ.Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε 103 ΦΕΚ 415Β 23-2-2012) και ισχύει.

2. Απαγορεύουμε την αγοροπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησης τους.

3. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης, που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού (Κιλκίς, Πολυκάστρου, Κολχίδας–Ποταμιάς, Μαυρονερίου).

Γ΄ Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Δ΄ Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες δασικές και ποινικές διατάξεις.

Ε΄ Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στους Ομοσπονδιακούς φύλακες θήρας, στους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Συλλόγων, στην Αστυνομία, στους Δημοτικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 289 του Ν.Δ. 86/69 και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

ΣΤ΄Η ισχύς της, αρχίζει από 20-8-2015 και λήγει 29-2-2016 πλην της παρ. Β3 για την οποία ισχύει μέχρι την έκδοση νεοτέρας Δ.Ρ.Δ. θήρας.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα