Πολιτισμός

Πρότυπο ή Πειραματικό ζητά να χαρακτηρισθεί το 3ο γυμνάσιο Κιλκίς

H διεύθυνση του 3ου γυμνασίου Κιλκίς, απαντώντας στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων, κατ’ εφαρμογή του νόμου 4692/2020 και σε συνέχεια του καθορισμού των κριτηρίων με υπουργική απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 26 Φεβρουαρίου 2021, υποβάλλει αίτηση διά του διευθυντή της σχολικής μονάδας, Ιωάννη Λιναρδάκη, με την οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ιδίου, του συλλόγου διδασκόντων και του αρμόδιου συντονιστή εκπαιδευτικού εργου παιδαγωγικής ευθύνης για τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως Προτύπου ή Πειραματικού.

Το 3ο γυμνάσιο Κιλκίς πληροί όλα τα κριτήρια του άρθρου 3 της με αριθμ Πρωτ. 22631/Δ6 απόφασης της υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αξιολόγηση των δημόσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ήτοι :

α) τα προσόντα και την επάρκεια (οργανικότητα, αριθμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού με οργανική θέση κ.ά.) του εκπαιδευτικού προσωπικού,

β) τη συμμετοχή ή διάκριση της σχολικής μονάδας ή ομάδας μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές και νέες δράσεις, δημιουργικές πρωτοβουλίες, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς,

γ) την εμπειρία του σχολείου στο πεδίο της πρακτικής άσκησης φοιτητών,

δ) τη διοργάνωση ή συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με Α.Ε.Ι.,

ε) τη διοργάνωση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών,

στ) τη λειτουργία μαθητικών ομίλων, την υλοποίηση καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων, όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας,

ζ) τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις και τις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης του σχολείου,

η) το μέγεθος της σχολικής μονάδας,

θ) την τοποθεσία της σχολικής μονάδας.

Ως εκ τούτου, υποβάλλουμε τη σχετική αίτηση συμπλέοντας με το όραμα του ΥΠΑΙΘ για την ύπαρξη καλύτερου εκπαιδευτικού σχεδιασμού και την πιλοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν και διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα