Γενικά

Προσλήψεις ΤΕ συντηρητών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς» με κωδικό 2014ΣΕ01400006 για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, εφόσον επαρκεί η χρηματοδότηση και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του έργου (και πάντως όχι πέραν των 8 μηνών):

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με ειδικότητα στη συντήρηση λίθου και κεραμικής (Ομάδας Α) και ελλείψει αυτού ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Αιτήσεις από 1 εώς 5.9.21.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα