Γενικά

Πρόσληψη τριών ατόμων ορισμένου χρόνου στη ΔΕΥΑ Κιλκίς

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 04/2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της.

Τα τρία άτομα θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 5.07.2021, για την αντιμετώπιση της ανάγκης του κορωνοϊού – COVID 19, ως κάτωθι:

Οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας, θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως 5.7.21.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα), να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από 26.1.21 έως και 31.1.21 και ώρα 24:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΚ.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα