Γενικά

Πρόσληψη επτά συμβασιούχων στο τμήμα εσόδων του δήμου Κιλκίς

Ο δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την υποβοήθηση του τμήματος εσόδων της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, θα πληρωθούν επτά θέσεις, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. οιασδήποτε ειδικότητας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2020.

Οι επτά συμβασιούχοι θα απασχοληθούν στην εκκαθάριση δηλώσεων επιφάνειας και στον υπολογισμό φόρων, τελών και εισφορών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

– έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
– να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα
– να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
– Αίτηση
-φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
– υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν: α) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 ‘’Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων’’ και δεν έχουν καταδικαστεί ούτε είναι υπόδικοι για εγκληματική πράξη β) ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
– Οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
– Όσοι δεν είναι δημότες του Δήμου Κιλκίς θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 24:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το υπόδειγμα της αίτησης καθώς και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr ακολουθώντας τη διαδρομή Ενημέρωση Πολιτών > Προκηρύξεις > Διακηρύξεις > Έκτακτες Προσλήψεις για ΤΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 23413 52165 -164-167 -120 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Περισσότερα
Δείτε ακόμα