Αγροτικά

Πρόγραμμα στήριξης παραγωγών γιά επενδύσεις ενεργητικής προστασίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους του υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ), εφ’ όσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του καθεστώτος «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

Οι αιτήσεις στήριξης θα πραγματοποιηθούν βάσει Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2020, που θα αποτελεί και το 1ο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων

http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/opszm4653pg-sy5.pdf

Στόχος είναι η παροχή δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από ΠΑΓΕΤΌ, ΧΑΛΆΖΙ και ΒΡΟΧΉ, ώστε οι εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά.Τα συστήματα ενεργητικής προστασίας αφορούν σε:
Προστασία από τον παγετό σε καλλιέργειες ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
Προστασία από χαλάζι σε καλλιέργειες ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΥ και ΡΟΔΙΑΣ
Προστασία από βροχή σε καλλιέργειες ΚΕΡΑΣΙΑΣ και ΑΜΠΕΛΟΥ
Προστασία από χαλάζι και βροχή σε καλλιέργειες ΚΕΡΑΣΙΑΣ και ΑΜΠΕΛΟΥ Οι καλλιέργειες πρέπει να είναι εγκατεστημένες κατά την παραλαβή του έργου.

Επιτρέπεται ο συνδυασμός καλλιεργειών και συστημάτων προστασίας.
Τα αγροτεμάχια να κατέχονται νόμιμα με ελάχιστη διάρκεια κατοχής τα 9 έτη από την οριστικοποίηση της αίτησης και να καλύπτουν την περίοδο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Οι καλλιέργειες πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση χωρίς κενά φύτευσης μεγαλύτερα του 10% στο σύνολο της καλλιέργειας
Να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα.
Το μέσο ενεργητικής προστασίας από παγετό θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 80% των επιλέξιμων εκτάσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες:
α) καινούργια συστήματα ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων
β) καινούργια συστήματα προστασίας καλλιεργειών από χαλάζι,
γ) καινούργια συστήματα προστασίας καλλιεργειών από βροχή,
δ) καινούργιο συνδυαστικό σύστημα προστασίας από χαλάζι και βροχή,
ε) καινούργιο αντιχαλαζικό δίχτυ για τοποθέτησή σε σύστημα προστασίας
στ) καινούργιο αντιχαλαζικό δίχτυ και αντιβρόχινη μεμβράνη για τοποθέτησή σε σύστημα προστασίας
ζ) καινούργια αντιβρόχινη μεμβράνη για τοποθέτησή σε σύστημα προστασίας
η) γενικές δαπάνες (συμβούλων και μηχανικών) συνδεόμενες με τις ανωτέρω δαπάνες και να αφορούν το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων
 10.000€ ≥επιλέξιμη δαπάνη≥ 300€ και
 επιλέξιμη δαπάνη≤ 10% συνόλου δαπανών
Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση των επιλέξιμων δαπανών

Ποσά και ποσοστά στήριξης
Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση στήριξης 100.000€
Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός στα Σ.Σ.Γ. για επένδυση σε ενεργητικό σύστημα προστασίας από βροχόπτωση ή/και χαλάζι- είναι 1.000.000€
Ένταση ενίσχυσης
80% για φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
100% για Σ.Σ.Γ. (Συλλογικά Σχήματα Γεωργών)

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα ενεργοί γεωργοί με συμπληρωμένο το 18ο έτος και μη συμπληρωμένο το 61ο έτος ηλικίας.
Νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργία, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον εμπορικό και συνεταιριστικό δίκαιο και διάρκεια νομικού προσώπου από την υποβολή της αίτησης στήριξης έως τη λύση της εταιρικής σχέσης μεγαλύτερη των 10 ετών.
Σ.Σ.Γ. (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί του Ν.4673/2020, Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών του Ν.4384/2016) με διάρκεια από την υποβολή της αίτησης στήριξης έως τη λύση της εταιρικής σχέσης μεγαλύτερη των 10 ετών.

Αρμόδιο υποκατάστημα
Για υποβολή αιτήσεων στήριξης, τροποποίησης, προκαταβολής και πληρωμής νοείται το υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου εγκαθίστανται οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις και σε περίπτωση επικάλυψης αυτό στου οποίου τη χωρική αρμοδιότητα βρίσκεται η έδρα του δικαιούχου.

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση
Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.000.000 € και συγχρηματοδοτείται απολογιστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης
(αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς – φάκελος υποψηφιότητας)

Η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, αρχίζει την 01/12/2020, ημέρα Τρίτη και λήγει την 01/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.

Πληροφορίες για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων και τα κριτήρια επιλογής, τον διοικητικό έλεγχο, τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις και άλλες πληροφορίες θα βρείτε στην 2η πρόσκληση στο σύνδεσμο

http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/opszm4653pg-sy5.pdf

ή στην ιστοσελίδα
http://www.agrotikianaptixi.gr/
Μέτρα ΠΑΑ  Επενδυτικά / Επιχειρηματικά  Μέτρο 5

Περισσότερα
Δείτε ακόμα