Γενικά

Η ΕΣΕΕ θα υλοποιήσει στο Κιλκίς πρόγραμμα διά βίου εκπαιδεύσεως

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις πράξεις «Ερμείον 2 – Προγράμματα δια βίου εκπαιδεύσεως για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων», οι οποίες είναι ενταγμένες στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).
Στο πλαίσιο των παραπάνω πράξεων, η ΕΣΕΕ θα υλοποιήσει προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης σε διάφορες πόλεις, διάρκειας πενήντα ωρών, από τις οποίες οι είκοσι ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι τριάντα ώρες διαμέσου διαδικτύου (e – learning).
Συγκεκριμένα, στο Κιλκίς θα υλοποιηθούν δύο προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης, την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2014 με τα εξής θεματικά αντικείμενα:

Η επιτυχής παρακολούθηση των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης της ΕΣΕΕ οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού δια βίου εκπαίδευσης και οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Επισημαίνεται πως οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι τμήμα της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής (e-learning).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν έμποροι (εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι), εργαζόμενοι εμπορικών επιχειρήσεων και λοιποί ενδιαφερόμενοι (π.χ. υποψήφιοι έμποροι επιχειρηματίες), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα της εργασίας τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες τους.
Αιτήσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται έως τη συμπλήρωση τμημάτων (20 – 25 εκπαιδευόμενοι ανά τμήμα) και το αργότερο έως και την Δευτέρα 7 Απριλίου 2014.

Τρόποι υποβολής των Αιτήσεων:
-Μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας από την ιστοσελίδα του προγράμματος (www.ermeion.esee.gr),
-Μέσω e-mail στην ηλ. διεύθυνση: [email protected] με θέμα: «Αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης – ΕΡΜΕΙΟΝ 2» και επισυνάπτοντας συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης (διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας),
-Μέσω ταχυδρομείου ή ιδιοχείρως στην έδρα της ΕΣΕΕ (γραφείο HELPDESK προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ 2, Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα), σε φάκελο με ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης – ΕΡΜΕΙΟΝ 2» (το έντυπο της αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας).
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2341027762, καθώς και στα στελέχη του γραφείου «Help Desk» του προγράμματος «Ερμείον 2» (τηλ.: 210 3259236-7, e-mail: [email protected]) ή στο site: www.ermeion.esee.gr .

Περισσότερα
Δείτε ακόμα