Οικονομία

Πρόγραμμα διά βίου εκπαιδεύσεως θα υλοποιήσει η ΕΣΕΕ τον Οκτώμβριο-Δεκέμβριο

Η εθνική συνομοσπονδία ελληνικού εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα δια βίου εκπαιδεύσεως για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)», οι οποίες είναι ενταγμένες στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).
Στο πλαίσιο της 7ης φάσης υλοποίησης των εν λόγω πράξεων, η ΕΣΕΕ θα υλοποιήσει προγράμματα δια βίου εκπαιδεύσεως σε διάφορες πόλεις, διάρκειας 75 ωρών, από τις οποίες οι 30 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 45 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e – learning).
Στο Κιλκίς θα υλοποιηθεί πρόγραμμα δια βίου εκπαιδεύσεως, την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014, με το εξής θεματικό αντικείμενο:
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔΒΕ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΔΒΕ 3/2 Χρηματοοικονομική διαχείριση εμπορικών επιχειρήσεων – ΙΙ Κεντρική Μακεδονία ΚΙΛΚΙΣ 1 ΠΔΒΕ 3.2.3
Η επιτυχής παρακολούθηση των προγραμμάτων δια βίου εκπαιδεύσεως της ΕΣΕΕ οδηγεί στην απονομή βεβαίωσης παρακολούθησης και οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Επισημαίνεται, ότι οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι τμήμα της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής (e-learning).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν έμποροι (εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι), εργαζόμενοι εμπορικών επιχειρήσεων και λοιποί ενδιαφερόμενοι (π.χ. υποψήφιοι έμποροι επιχειρηματίες), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα της εργασίας τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες τους.
Αιτήσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται έως τη συμπλήρωση τμημάτων (20 – 25 εκπαιδευόμενοι ανά τμήμα) και το αργότερο έως και την Παρασκευή 19.9.14.
Τρόποι υποβολής των αιτήσεων:
-Μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας από την ιστοσελίδα του προγράμματος (www.ermeion.esee.gr),
-Μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με θέμα: «Αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα δια βίου εκπαιδεύσεως – ΕΡΜΕΙΟΝ 2» και επισυνάπτοντας συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα δια βίου εκπαιδεύσεως (διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας),
-Μέσω ταχυδρομείου ή ιδιοχείρως στην έδρα της ΕΣΕΕ (γραφείο HELPDESK προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ 2, Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα), σε φάκελο με ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα δια βίου εκπαιδεύσεως – ΕΡΜΕΙΟΝ 2» (το έντυπο της αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα δια βίου εκπαιδεύσεως διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας).
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2341027762, καθώς και στα στελέχη του γραφείου Help Desk του προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ 2 (τηλ.: 210 3259236-7, e-mail: [email protected]) ή στο site: www.ermeion.esee.gr .

Περισσότερα
Δείτε ακόμα