Οικονομία

Πραγματικότητα το νέο πρόγραμμα CLLD/LEADER 2016-2023 στον νομό

Μετά από πολύμηνη και επίπονη εργασία στελεχών της «Αναπτυξιακής» Κιλκίς, μετά από ουσιαστική και σε βάθος συνεργασία και διαβούλευση με τους φορείς του νομού καθώς και εκατοντάδες πολίτες οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους, υποβλήθηκε στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων το νέο πρόγραμμα CLLD / LEADER για την περίοδο 2016-2023, ύψους 8.000.000 ευρώ.
Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται και τα εξής:

«…Πιστεύοντας ότι το μέλλον του νομού Κιλκίς δεν είναι να καταστεί υποδοχέας των βιομηχανιών της Θεσσαλονίκης ή εξορυκτικός νομός, ούτε να πορευθεί ως ο φτωχός συγγενής της περιφέρειας, αναμασώντας διαρκώς την «καραμέλλα» των πολλών προοπτικών και δυνατοτήτων που έχει, προσδιορίσθηκε ένα φιλόδοξο και δυνατό όραμα.

Ένα όραμα που αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη όχι μόνο ως οικονομική μεγέθυνση, όχι μόνο ως απορροφήσεις κονδυλίων, αλλά ως απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου, που δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην αρμονική του συνύπαρξη με το περιβάλλον, ενισχύοντας την ζωτικότητα της υπαίθρου και την ευημερία των κατοίκων της.

Με όραμα να δημιουργήσουμε έως το 2023 ένα νομό Κιλκίς που θα ξεχωρίζει ως «leader» (ηγετικό) περιφερειακό οικοσύστημα έντασης γνώσης, αξιοβίωτης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, η «Αναπτυξιακή» Κιλκίς θέτει έξι θεματικές κατευθύνσεις με δράσεις που καλύπτουν όλο το εύρος των αναγκών και δυνητικών πρωτοβουλιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και αφορούν:

-Στην υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της υπαίθρου με έμφαση στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα και τη διασύνδεσή του με τον τουρισμό – πολιτισμό,
– Στην ανάπτυξη υποδομών και ενίσχυση δράσεων βελτίωσης της ελκυστικότητας της περιοχής και της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού,

– Στην ενίσχυση δράσεων για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την εξοικονόμηση ενέργειας, την αξιοποίηση των ΑΠΕ και την προστασία των οικοσυστημάτων,

– Στην ενσωμάτωση και ενίσχυση της γνώσης, της καινοτομίας και της ποιότητας σε όλες τις διαστάσεις της τοπικής ανάπτυξης,

– Στην προώθηση της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων διαφορετικών περιοχών και

– Στην υλοποίηση δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων από το προσφυγικό ζήτημα.

Το νέο τοπικό πρόγραμμα CLLD / Leader δομήθηκε πάνω στην βάση των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών καθώς και των σύγχρονων αναπτυξιακών μοντέλων και τάσεων.

Παρά δε, τους μικρούς χρηματοδοτικούς του πόρους, αναμένεται να αποτελέσει τον καταλύτη της αναπτυξιακής διαδικασίας και τον πολλαπλασιαστή της ανάπτυξης για όλο τον νομό Κιλκίς δημιουργώντας ένα νέο τοπικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο, στο πλαίσιο του οποίου και σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα άλλα έργα και δράσεις των τοπικών φορέων να μπορέσει να γίνει το κοινό όραμα πραγματικότητα.

Θα είναι ένα πρόγραμμα που δεν θα ευνοήσει τον κατακερματισμό δυνάμεων και πόρων, που δεν θα χρηματοδοτήσει αποσπασματικά και ασύνδετα έργα ή μη βιώσιμες επενδύσεις.

Ένα πρόγραμμα που θα ενισχύσει φορείς και επενδυτές με υψηλά ποσοστά επιχορήγησης, μα και, κυρίως, έμπνευσης, εμπιστοσύνης και πίστης ότι, παρά τις αντιξοότητες, υπάρχει όχι μόνο ελπίδα αλλά και σχέδιο, το δικό μας κοινό σχέδιο για να κάνουμε το Κιλκίς τόπο άξιο για να κατοικείς, να ζεις και να δημιουργείς, για ένα μέλλον που στον καθένα αξίζει να έχει.

Πληροφορίες: Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, Συντονιστής προγράμματος CLLD / LEADER, τηλ. 23410 25305, 6946 173444».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα