Αγροτικά

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων

Από το γραφείο αμπελουργίας του τμήματος φυτικής & ζωικής παραγωγής της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι θα υλοποιηθεί συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης & μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2014–15».
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής Κιλκίς (γραφείο αμπελουργίας) από 27 Οκτωβρίου 2014 έως και 30 Νοεμβρίου 2014

Το πρόγραμμα καλύπτει:
 Την εκρίζωση και προστασία εδάφους – αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο (μετεγκατάσταση) αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία (μετατροπή ποικιλίας)
 Φύτευση αμπελώνων σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό.
 Επανεμβολιασμός
 Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης, όπως
• Υποστύλωση,
• Μετατροπή κυπελλοειδούς συστήματος σε γραμμικό,
• Μετατροπή παραδοσιακού γραμμικού (Royat) σε λύρα ή GDC,
• Αλλαγή στην πυκνότητα φύτευσης του αμπελώνα με σκοπό τη διαφοροποίηση στην παραγωγή και βελτίωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του οίνου
• Κατασκευή αναβαθμίδων
Γιά την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
-Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση. Στην θπεύθυνη δήλωση ο αιτών θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκριζώσει το αμπελοτεμάχιο του χωρίς άλλη ειδοποίηση έως 28 Φεβρουαρίου 2015 και να συστήσει εγγυητική επιστολή για τα μέτρα/δράσεις που θα υλοποιήσει μετά τις 10 Ιουνίου της αμπελουργικής περιόδου ένταξής του και τέλος να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος.
-Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών για το αμπελουργικό μητρώο.
-Δήλωση συγκομιδής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής όπως κάθε φορά ισχύει, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
-Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).
-Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
-Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης
-Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
-Φωτοαντίγραφα τίτλων νομής και κατοχής και σε περίπτωση έγκρισης –ένταξης στο πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων, όπωςσ
Συμβόλαια αγοράς μετεγγραμμένα στο υποθηκοφυλακείο
Αποδοχή κληρονομιάς
Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων
Κτήση με προσκύρωση
Με δικαστική απόφαση απονομής κυριότητας
Κληρονομητήριο
Εάν υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη νόμιμου τίτλου, μπορεί να προσκομιστεί αντίγραφο του εντύπου Ε9 και Υ/Δ του Ν 1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία είναι αληθή.
Για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια κατά την υποβολή της αίτησης δήλωσης ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μπορεί να είναι μέχρι και εννιά έτη. Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με διάρκεια μίσθωσης άνω των δέκα ετών.

Περισσότερες πληροφορίες από τα τηλέφωνα 2341350149 (Βασίλειο Ιωαννίδη) 2341350202 (Παμπουκίδου Παρθένα ).

Περισσότερα

Δεκάδες τρακτέρ παραμένουν και καλούν σε παναγροτικό συλλαλητήριο την Δευτέρα στον μεθοριακό σταθμό Ευζώνων

Παραμένουν στον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων δεκάδες τράκτερ αγροτών και κτηνοτρόφων από την περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς, συντηρώντας το γενικότερο […]

Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας