Γενικά

Παρατείνεται η εφαρμογή του προγράμματος «Plan D.oiran»

Από τον δήμο Κιλκίς εκδόθηκε το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο:

«Με τροποποιητική σύμβαση που υπέγραψε ο δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης με εκπρόσωπο της εταιρίας Emetris Α.Ε. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Οργάνωσης & Πληροφορικής παρατείνεται έως το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους η υλοποίηση των προκηρυσσόμενων δράσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα “Plan D.oiran”.

Οι διανοιγόμενες προοπτικές για τη διασυνοριακή συνεργασία με την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος αναφέρονται στη διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου συμμετοχικού βιώσιμου στρατηγικού σχεδίου με ερείσματα τις αρχές σεβασμού στο περιβάλλον,τις αρχές της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας.

Ως προς τα πακέτα εργασίας που προβλέπονται στις προκηρυσσόμενες δράσεις του προγράμματος, η ανάδοχος εταιρία στο πλαίσιο κατάρτισης ενός μεσοπρόθεσμου συμμετοχικού στρατηγικού σχεδίου της λίμνης θα παρέχει τις υπηρεσίες της αναφορικά με:

– τη μελέτη στρατηγικής διερεύνησης, τη μελέτη ανάλυσης σεναρίων, τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές, τις υπηρεσίες διαβούλευσης και τις δράσεις ευαισθητοποίησης για το οικοσύστημα της Δοϊράνης.

Στις δράσεις ευαισθητοποίησης περιλαμβάνεται η διοργάνωση φεστιβάλ με παρουσίαση του λιμναίου οικοσυστήματος της Δοϊράνης και τοπικών προϊόντων.

Με δεύτερη σύμβαση που υπεγράφη για το ίδιο πρόγραμμα με την ΕΠΕ Επιμορφωτική, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών της το φθινόπωρο, η τελευταία αναλαμβάνει την παροχή τεχνικής υποστήριξης, διοργάνωσης συναντήσεων και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα:

– την πραγματοποίηση σεμιναρίου εκπαίδευσης προσωπικού του δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς που εμπλέκεται στη διαχείριση της λίμνης Δοϊράνης και το οικοσύστημά της σε θέματα όπως α) το σχέδιο διαχείρισης της λίμνης β) τη στρατηγική ανάπτυξης και προστασίας της λίμνης γ) τις μετρήσεις ποιότητας του νερού της λίμνης δ) τις ενέργειες καθαρισμού του νερού της λίμνης.

-την πραγματοποίηση σεμιναρίου εκπροσώπων επιχειρήσεων και αγροτών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της λίμνης σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των επιχειρήσεων και των εκμεταλλεύσεών τους που θα συμβαδίζουν με το σχέδιο διαχείρισης της λίμνης και θα συμβάλουν στην προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματός της.

Το έργο «Integrated sustainable management system of Doirani Lake ecosystem» με το ακρωνύμιο “Plan D.oiran” που υλοποιεί ο δήμος Κιλκίς εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 2. Protection of Environment – Transportation, Θεματική Προτεραιότητα 2b. Protecting the environment and promoting climate change adaptation and mitigation, risk prevention and management, Ειδικός στόχος 2.3 Sustainable management of protected areas, ecosystems and biodiversity.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 70.650ευρώ και η χρηματοδότηση καλύπτεται από πόρους του προγράμματος ‘’Interreg IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009’’.

Για την υλοποίηση του έργου συμπράττουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Dojran και το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Μπίτολα.».-

Περισσότερα
Δείτε ακόμα