Πολιτική

Ορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου οι επτά αντδήμαρχοι του δήμου Κιλκίς

Ορίστηκαν απο τον Δήμαρχο Κιλκίς Δημήτρη Σισμανίδη οι επτά αντδήμαρχοι του δήμου Κιλκίς με τις εξής αρμοδιότητες:

Ο Αιμίλιος Νικολαΐδης ως αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών υπεύθυνος για θέματα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Τμήμα Ληξιαρχείου, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)επίσης για θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Τμήμα Μισθοδοσίας, Τμήμα Προμηθειών, Τμήμα Ταμείου)

Η Ελένη Αναστασιάδου ως αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων υπεύθυνη για θέματα, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Συντονισμού, Ελέγχου και Διοικητικής Στήριξης, Τμήμα Κτηριακών και Συγκοινωνιακών Έργων, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Σηματοδότησης, Τμήμα Κτηματολογίου, Τοπογραφίας και Κυκλοφορίας, Τμήμα Υδραυλικών Έργων και Συντήρησης Κατασκευών)

Ο Πρόδρομος Πεντζερετζής ως αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Δήμου Κιλκίς: υπεύθυνος για θέματα του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδάτινων Πόρων και του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς και κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης όπως ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης,παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης, μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης, συνεργασία με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης για την επίλυση των προβλημάτων τους και περισυλλογή αδέσποτων ζώων εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης

Ο Χριστόφορος Πιπερίδη ως αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Πρασίνου Δήμου Κιλκίς υπεύθυνος για θέματα του Τμήματος Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και για θέματα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού με ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού, οπως παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού, μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού,συνεργασία με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού για την επίλυση των προβλημάτων τους και περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού

Ο Αντώνιος Μανουσαρίδης
ως αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Κιλκίς υπεύθυνος για θέματα του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων –πλην του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας-, του Τμήματος Καθαριότητας και του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Στήριξης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Ο Θεόδωρος Βαφειάδης ως αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών Δήμου Κιλκίς με ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών,παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών,μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών,συνεργασία με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών για την επίλυση των προβλημάτων τους,την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών

Ο Δημήτριος Τσαντάκης ως αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας, Πολιτισμού, Δόμησης και Διαφάνειας Δήμου Κιλκίς υπεύθυνος για θέματα της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και Αυθαιρέτων, Τμήμα Γραμματείας και Αρχειοθέτησης),θέματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας),θέματα της Διεύθυνσης Ε.Κ.Ε. Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, Γραφείο Γαλλικού, Γραφείο Δοϊράνης, Γραφείο Μουριών, Γραφείο Πικρολίμνης),θέματα λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Περιουσολογίου (ΤΠΕ & ΗΠ),θέματα του Τμήματος Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Η θητεία των νέων Αντιδημάρχων ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Στο κείμενο της ίδιας απόφασης αναφέρεται ότι σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του Δημάρχου τα καθήκοντά του θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κα Ελένη Αναστασιάδου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, καθήκοντα Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
κ. Αιμίλιος Νικολαϊδης.
Με απόφαση του Δημάρχου Κιλκίς, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κιλκίς ορίζεται ο κ. Δημήτριος Τσαντάκης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας – Πολιτισμού – Δόμησης και Διαφάνειας.

Από τους επτά αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι πέντε: Ελ. Αναστασιάδου, Θ. Βαφειάδης, Αν. Μανουσαρίδης, Αιμ. Νικολαΐδης και Πρ. Πεντζερετζής.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα