Γενικά

Οι υποτροφίες του ιδρύματος «Χρυσόστομος Βογιατζής»

Το κοινωφελές Ίδρυμα «Χρυσόστομος Βογιατζής» θα χορηγήσει τέσσερις υποτροφίες για σπουδαστές στα Α.Ε.Ι. και μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε τμήμα Α.Ε.Ι. του εξωτερικού.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου, 45 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση, δηλαδή από την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2015 (ώρες 09.00 – 13.00), αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (πληροφ. στο τηλ. 23410-22248 κ. Δημοσθένη Κουσκούκη και email: [email protected]).
Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οι απόφοιτοι του 2ου Λυκείου Κιλκίς, που σπουδάζουν στα Α.Ε.Ι. της χώρας ή στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές και διακρίνονται για την επιμέλειά τους, την υψηλή τους επίδοση και το ήθος τους, αλλά στερούνται οικονομικών πόρων. Κατά προτίμηση θα προηγούνται μαθητές καταγόμενοι από την Ανατολική Ρωμυλία, εφ’ όσον βεβαίως συγκεντρώνουν τα προαναφερόμενα προσόντα.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις για υποτροφίες (4+1), από τους έχοντες τα προσόντα κατάταξης που ορίζει ο νόμος, υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης του κενού θέσεων/θέσης υποτροφίας για μεν τους προπτυχιακούς από μεταπτυχιακούς αλλά και το αντίστροφο. Έτσι, ώστε, να μην μείνουν κενές θέσεις/θέση υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.
Για τους προπτυχιακούς σπουδαστές
– Απολυτήριο λυκείου με επίδοση τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία».
– Πιστοποιητικό εγγραφής στα Α.Ε.Ι. (από την γραμματεία της σχολής) όπου να αναγράφεται η σειρά επιτυχίας κατά τις εισιτήριες εξετάσεις.
– Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, φόρου εισοδήματος για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη της οικογένειας του υποψηφίου και του ιδίου υποψηφίου, εφόσον διαθέτει εισόδημα.
– Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί των περιουσιακών στοιχείων αυτού και της οικογενείας τους.
– Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του υποψηφίου όπου να δηλώνει ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το Ίδρυμα Χρυσοστόμου Βογιατζή ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει από υπαιτιότητά του από υποτροφία που του απονεμήθηκε στο παρελθόν.
– Αντίγραφο εντύπου Ε9 θεωρημένο από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή εφόσον έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά εκτυπωμένο αντίγραφο αυτού συνοδευμένο από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό είναι αληθινά.
– Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων (ΕΤΑΚ) και έκτακτης εισφοράς της οικογένειας του υποψηφίου και του ιδίου.
– Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
– Πιστοποιητικό από τα μητρώα ή δημοτολόγια του δήμου, από όπου να προκύπτει ότι υπάρχει καταγωγή από την Ανατολική Ρωμυλία, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.
– Συνολική βεβαίωση του συλλόγου καθηγητών, από όπου να προκύπτει για κάθε ένα μαθητή, που έχει εισαχθεί στα Α.Ε.Ι..
το έτος αποφοίτησής του, η φοίτησή του στο 2ο λύκειο, η αναλυτική βαθμολογία του, κατά τις εισαγωγικές στα Α.Ε.Ι. εξετάσεις, ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών τάξεων του λυκείου. (Η επίδοση «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο λυκείου αποτελεί αναγκαίο προαπαιτούμενο.), το ήθος, η διαγωγή και η επιμέλειά του.
– Πιστοποιητικό γεννήσεως από τον δήμο, στον οποίο να φαίνεται η κτήση της ελληνικής ιθαγένειάς του ή της καταγωγής του και ότι ο υποψήφιος δεν είναι μεγαλύτερος από 36 ετών.
Για τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των προπτυχιακών σπουδαστών, εκτός του υπ. αριθ. 10 δικαιολογητικού. Αντ’ αυτού θα προσκομισθεί βεβαίωση του 2ου λυκείου Κιλκίς, απ’ όπου θα προκύπτει η φοίτηση του υποψηφίου στο 2ο λύκειο καθώς και το έτος αποφοίτησής του.
Επί πλέον αντίγραφο πτυχίου με επίδοση τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» συνοδευμένο από πιστοποιητικό εγγραφής σε μεταπτυχιακό τμήμα σχολής του εξωτερικού ακολουθούμενο από επίσημη μετάφραση.
Όσο αφορά τους προπτυχιακούς σπουδαστές, το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται σε 150 ευρώ και για εννιά μήνες για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών μέχρι τη λήξη των κανονικών τους σπουδών, και σε 150 ευρώ μηνιαίως και για δώδεκα μήνες μήνες για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 για τους μεταπτυχιακούς.

Περισσότερα

Σωματείο εργαζομένων νοσοκομείου Κιλκίς: «Εσωτερική διασπορά Covid-19 σε ασθενείς της Παθολογικής κλινικής με τρεις θανάτους»

Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου εργαζομένων του γενικού νοσοκομείου Κιλκίς καταγγέλλει εσωτερική διασπορά Covid-19 σε ασθενείς της Παθολογικής κλινικής με […]

Δείτε ακόμα

ΚΑΒΑΛΑ 1934 – ΝΕΕΣ ΚΑΒΑΛΕΣ 2024… 90 ΧΡΟΝΙΑ

Συμπληρώνονται φέτος ενενήντα (90) χρόνια, από τη γεωργική αποκατάσταση διακοσίων οικογενειών ανέργων καπνεργατών Καβαλιωτών στο δήμο Παιονίας στη περιοχή Πολυκάστρου (Νέες Καβάλες), […]