Αγροτικά

Οικονομική ενίσχυση σε παραγωγούς – πωλητές λαϊκών αγορών Π.Ε. Κιλκίς

Δελτίο τύπου εκδόθηκε από το τμήμα αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς σχετικά με τις οικονομικές ενισχύσεις στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών το οποίο αναφέρει τα εξής:

“Ενημερώνουμε περί της χορήγησης κρατικών οικονομικών ενισχύσεων όλους τους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών της χώρας.

Δικαιούχοι άμεσης επιχορήγησης μέσω κρατικής οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι παραγωγοί πωλητές στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2019, έως και 31/12/2019.

β) Έχουν «Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών», σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4497/2017 (Α΄ 171),

γ) Δεν ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρησης στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (άρθ. 2 σημ. 14),

δ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον των ανωτέρω, όσοι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών δραστηριοποιούνται στον κλάδο νωπών οπωροκηπευτικών ή οικοτεχνίας, να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) ή/και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων της παρούσης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση ενίσχυσης (πρότυπο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Ι ) εντός σαράντα πέντε ημερών (45) από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
( ΚΥΑ 114/221359 / 7 – 8 2020 , ΦΕΚ 3343/10-8-2020, τ Β΄)

Περισσότερα
Δείτε ακόμα