Γενικά

Νοσοκομείο Κιλκίς: Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων μετεγκαθιστάται το φαρμακείο του

Την αντίδραση του σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο Κιλκίς προκάλεσε απόφαση της διοίκησης του για μετεγκατάσταση του φαρμακείου του νοσοκομείου απο τον σημερινό χώρο του στην παιδιατρική κλινική στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Η διοίκηση του συλλόγου προέβη σε εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία κατά του διοικητή Θεόδωρου Ρεβενάκη στην οποία ανφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 23ης/23-08-2018 απόφασης της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς αποφασίσατε στο Θέμα 2ο κατά πλειοψηφία (6-2) την άμεση μετεγκατάσταση του Φαρμακείου του Νοσοκομείου Κιλκίς στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ενώ παράλληλα αποφασίσατε ομόφωνα να δοθεί η εντολή στη Τεχνική Υπηρεσία για άμεση υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία νέου χώρου πολλαπλών χρήσεων.
Σημειωτέον ότι η Υποδιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατέθεσε τρεις (3) κοστολογημένες προτάσεις για την οριστική μετεγκατάσταση του Φαρμακείου του Νοσοκομείου, τις οποίες και παρέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, προχωρώντας σε αναλυτική αξιολόγηση των προτάσεων αυτών σχετικά με το κόστος της απαιτούμενης δαπάνης, το είδος των εργασιών για τη διαμόρφωση του χώρου και την εν γένει κάλυψη ή μη των τιθέμενων προδιαγραφών.

Στις ως άνω προτάσεις της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς δεν περιλαμβάνονταν η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Νοσοκομείου Κιλκίς καθότι προφανώς εκρίθη ότι η συγκεκριμένη αίθουσα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Σωματείου Εργαζομένων του Γ.Ν Κιλκίς για τη διενέργεια των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων αλλά και πλήθος άλλων εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων κ.τ.λ.
Επιπλέον είναι πρόδηλο ότι η μετεγκατάσταση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σε άλλο χώρο καθίσταται αδύνατη δεδομένου το γεγονότος ότι κανένας άλλος χώρος εντός του Νοσοκομείου Κιλκίς δεν πληροί τις προδιαγραφές.

Εντούτοις, και παρά το γεγονός ότι τα ανωτέρω επιχειρήματα ετέθησαν από τους εκπροσώπους των Εργαζομένων, Εσείς ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγηθήκατε προφορικώς τη μετεγκατάσταση του Φαρμακείου στην νυν αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει τη δεδομένη στιγμή αίθουσα για να καλύψει τις ανάγκες του συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζομένων του Νοσοκομείου Κιλκίς.
Επειδή σύμφωνα με τη παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 1264/1982: «Οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 σε κατάλληλο χώρο του τόπου εργασίας εκτός των χώρων παραγωγής, που είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ο εργοδότης, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή και εφόσον η εκμετάλλευση απασχολεί τουλάχιστο ογδόντα εργαζομένους, ο εργοδότης που έχει την παραπάνω υποχρέωση μπορεί εναλλακτικά να παραχωρήσει ή να μισθώσει κατάλληλο χώρο σε ακτίνα μέχρι 1.000 μέτρα από τον τόπο εργασίας.»

Επειδή σύμφωνα με την παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου του του νόμου 1264/1982: «Ο αρμόδιος επιθεωρητής εργασίας αποφαίνεται, αν προκύψει διαφωνία στις περιπτώσεις 2, 3, 5 και 7 του άρθρου αυτού, με αιτιολογημένη απόφασή του μέσα σε δέκα (10) μέρες από την προσφυγή σ` αυτόν του εργοδότη ή της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Εάν ο εργοδότης δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του επιθεωρητή, αυτός του επιβάλλει για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού και για κάθε άρνηση συμμόρφωσης του εργοδότη πρόστιμο από δρχ. 5.000 μέχρις 100.000 υπέρ της Εργατικής Εστίας που εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. »
Επειδή με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς θίγονται άμεσα τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και οι ελευθερίες των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την απόφαση σας να προχωρήσετε στην άμεση μετεγκατάσταση του Φαρμακείου του Νοσοκομείου Κιλκίς στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως ανακαλέσετε άμεσα την υπ’ αριθμ. 23/23-08-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν Κιλκίς με την οποία αποφασίσατε την άμεση μετεγκατάσταση του Φαρμακείου του Νοσοκομείου Κιλκίς στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εισηγήσεις και προτάσεις της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου Κιλκίς αλλά και τα επιχειρήματα των εκπροσώπων των Εργαζομένων.

«Δύο πολύ σοβαροί λόγοι»

Στις ανωτέρω αιτιάσεις για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ο διοικητής του νοσοκομείου Κιλκίς απάντησε με δηλώσεις του στο δημοσιογραφικό συγκρότημα του «Μαχητή»: «Υπήρχαν δύο πολύ σοβαροί λόγοι που επέβαλλαν αυτή την αλλαγή»

Ο ένας ήταν η επιτακτική ανάγκη και τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια για την αξιοποίηση μιας πολύ σημαντικής δωρεάς και ο άλλος η επιτακτική εξ Ευρωπαικής Ενώσεως προερχόμενη υποχρέωση αδειοδότησης του φαρμακείου που αφορά πλέον σε όλα τα φαρμακεία. Η δωρεά προέρχεται απο το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος και με αυτήν καθιστάται αμέσως υλοποιήσιμη η προοπτική ανακαίνισης εξωραϊσμού εξοπλισμού και συνολικής αναβάθμισης της παιδιατρικής κλίνικης. Και τούτο προϋποθέτει την απομάκρυνση του φαρμακείου που στεγάζεται μέσα σε αυτήν και μετατροπή του χώρου σε νέο θάλαμο της κλινικής. Όσον αφορά στην επιλογή της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων μπορεί να φαίνεται οτι δεν είναι η καλύτερη λύση πλην όμως είναι ο μόνος κατάλληλος και πληρών τις προϋποθέσεις χώρος στον οποίο μπορεί το φαρμακείο να λάβει την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ αδειοδότηση. Τις ανάγκες των εκδηλώσεων, συνελεύσεων, συναθροίσεων και πάσης εξωστρεφούς δραστηριότητος μπορεί να καλύψει ο χώρος προ της αιθούσης πολλαπλών χρήσεων στην είσοδο της τρίτης πτέρυγας που θα υποστεί κατάλληλες παρεμβάσεις και προσαρμογές. Στο προσεχές μέλλον θα έχουμε πλήρη έκθεση των τεχνικών υπηρεσιών μας σχετικής με την αξιοποίηση και άλλων αναξιοποίητων σήμερα χώρων ή εγκαταστάσεων του νοσοκομείου μας. Επομένως σε ότι αφορά στην διαμαρτυρία για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων πολύς θόρυβος για το τίποτε».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Β.Ρόκος: «Fly Over- Οι Θεσσαλονικείς έχουν πληρώσει πολλές φορές το τίμημα να παίρνουν άλλοι αποφάσεις για την πόλη»

Στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Πρωτοβουλία Κατοίκων Μαλακαπής, Πυλαίας, Κρυονερίου, ο Σύνδεσμος Κωνσταντινοπολιτών, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης και η […]