Οικονομία

Εγκρίθηκαν νέα έργα LEADER στο Κιλκίς περίπου 3.050.000 ευρώ

Η επιτροπή διαχείρισης προγράμματος LEADER (Ε.Δ.Π.) της Ο.Τ.Δ. «Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε.», σύμφωνα με την υπ. αριθ. 27/22-5-2014 απόφασή της και τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου της ΕΥΕ ΠΑΑ «Ανταγωνιστικότητα», ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της τρίτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER – «Άξονας 4» του ΠΑΑ.
Υποβλήθηκαν συνολικώς τριάντα επενδυτικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 4.279.426,53 ευρώ με αντίστοιχη αιτούμενη δημόσια δαπάνη 2.785.795,30 ευρώ. Από αυτά επτά δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της προκήρυξης. Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν δικαίωμα υποβολής νέου φακέλλου υποψηφιότητας, στην επικείμενη τον Ιούνιο νέα και τελευταία προκήρυξη του τοπικού προγράμματος LEADER.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων και επιλαχόντων επενδυτικών σχεδίων, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης, αξιολογήθηκαν και κατατάχθηκαν κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους, ανέρχεται στο ποσό των 3.049.292,98 ευρώ. Εξ αυτών τα επιλαχόντα επενδυτικά σχέδια αναμένεται να εγκριθούν και ενταχθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς πιστώσεων και της σχετικής έγκρισης από την ΕΥΕ ΠΑΑ «Ανταγωνιστικότητα».
Από τα σχέδια αυτά, επτά αφορούν σε ιδιωτικές επενδύσεις, επτά στον δήμο Κιλκίς, τρία στο επιμελητηρίο Κιλκίς, δύο σε αθλητικούς συλλόγους, τρία σε πολιτιστικούς συλλόγους και ένα στον ΕΛΓΟ «Δήμητρα». Η δημόσια δαπάνη των έργων θα καταβληθεί από το ελληνικό δημόσιο (υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων) και το ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης. Σημειώνεται, ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά της παραπάνω αποφάσεως της Ε.Δ.Π. η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της «Αναπτυξιακής Κιλκίς» www.anki.gr.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα