Γενικά

Μη ορθή αποτύπωση οικονομικών στοιχείων από τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Κιλκίς και Παιονίας

Περιπτώσεις μη ορθής αποτύπωσης οικονομικών στοιχείων από τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των δήμων στις βάσεις δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών, διαπίστωσε κατόπιν ελέγχων που διενήργησε.

Οι δήμοι Κιλκίς και Παιονίας είναι μεταξύ αυτών.

Με ευθύνη του ασκούντος χρέη προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης ή, εάν δεν υφίσταται, του ΠΟΥ του εποπτεύοντος δήμου, πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος στα στοιχεία που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου (Κόμβος διαλειτουργικότητας και διαδικτυακή Βάση δεδομένων), προκειμένου στη συνέχεια οι στατιστικοί ανταποκριτές να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις.

Η διαδικασία ελέγχου και διορθώσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2020. Για αυτό το σκοπό, τα δελτία των Κοινωφελών Επιχειρήσεων για τα έτη 2019 και 2020, καθώς και τα ήδη υποβληθέντα σχέδια προϋπολογισμού έτους 2021, θα «από-οριστικοποιηθούν» αυτόματα στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων για το διάστημα 26 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι η έκδοση Γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2021 των Κοινωφελών Επιχειρήσεων ΟΤΑ, προϋποθέτει την ολοκλήρωση των ελέγχων και των διορθώσεων και την εκ νέου οριστικοποίηση των δελτίων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ.

Να σημειωθεί ότι η Εγκύκλιος περιλαμβάνει, επιπλέον, έξι κατηγορίες οδηγιών για το ζήτημα. Για παράδειγμα, οι χρηματικές εισροές των Κοινωφελών Επιχειρήσεων από το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση «επιχορήγηση» ή «έσοδο από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα» αλλά είσπραξη εσόδων από παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της οντότητας και στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου θα πρέπει να αποτυπώνονται αποκλειστικά στην κατηγορία «Α1 – Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)».

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε τους 199 δήμους που αφορά το ζήτημα και όλες τις οδηγίες, στην αριθμ. 81639/26.11.2020 Εγκύκλιο ΕΔΩ

Πηγή: airetos.gr

Περισσότερα
Δείτε ακόμα