Αγροτικά

Μειώνονται κατά 20% τα δικαιώματα ενίσχυσης χωρίς γη από μεταβίβαση

Yπέρ του εθνικού αποθέµατος σε ποσοστό 20% µειώνεται η µοναδιαία αξία τους, κατά τη µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη, σύµφωνα µε όσα αποκάλυψε η εφημερίδα «Agrenda» το Σάββατο 22.8.15, δημοσιεύοντας σχετική απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός παραγωγικής ανασυγκρότησης, Βαγγέλης Αποστόλου, σχετικά µε τους τρόπους «τροφοδότησης» της «δεξαµενής δικαιωµάτων» του εθνικού αποθέµατος.

Ειδικότερα, στο Άρθρο 9 της εν λόγω αποφάσεως, που δηµοσιεύθηκε πριν από λίγες ηµέρες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως αναφέρεται χαρακτηριστικά για την αναπλήρωση του εθνικού αποθέµατος: «Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Καν(ΕΕ)1307/2013 το εθνικό απόθεµα αναπληρώνεται µε ποσά που προκύπτουν από:

1. ∆ικαιώµατα ενίσχυσης, τα οποία δεν συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων επί δύο συναπτά έτη λόγω οποιουδήποτε από τα κατωτέρω:
α) µη συµµόρφωσης µε τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού, β) µη τήρησης της ελάχιστης προϋπόθεσης για τη λήψη άµεσων ενισχύσεων, του ποσού των 250 ευρώ, γ) απόδειξης πρόκλησης τεχνηέντως από τις 18/10/2011 συνθηκών, µε σκοπό την αποφυγή της µείωσης των ενισχύσεων άνω των 150.000 ευρώ.

2. Αριθµό δικαιωµάτων ενίσχυσης ισοδύναµο µε το συνολικό αριθµό δικαιωµάτων ενίσχυσης, που δεν έχουν ενεργοποιηθεί επί δύο συναπτά έτη, εκτός κι αν η ενεργοποίηση δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Για τον καθορισµό των ιδιόκτητων ή µισθωµένων δικαιωµάτων του γεωργού, που επιστρέφονται στο εθνικό απόθεµα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώµατα µε την χαµηλότερη αξία.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου παράγραφοι 1 ή 2, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα µη χρησιµοποιηθέντα δικαιώµατα ενίσχυσης θεωρείται ότι επιστρέφονται στο εθνικό απόθεµα την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας που καθορίζεται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 78 στοιχείο β) του κανονισµού (Ευρωπαϊκής Ένωσης) αριθ. 1306/2013 για την τροποποίηση της ενιαίας αίτησης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης κατά το ηµερολογιακό έτος λήξης της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

3. ∆ικαιώµατα ενίσχυσης που επιστρέφονται εκουσίως από τους γεωργούς.

4. Την εφαρµογή της ρήτρας απροσδόκητου κέρδους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 της αριθµ. 104/7056/21/01/2015 ΥΑ.

5. Αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώµατα ενίσχυσης.

6. Γραµµική µείωση της αξίας όλων των δικαιωµάτων ενίσχυσης, όταν το Εθνικό απόθεµα δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων αύξησης της αξίας ή χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης.

7. Γραµµική µείωση της αξίας όλων των δικαιωµάτων ενίσχυσης, όταν το Εθνικό απόθεµα δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 5 και 6 της παρούσας.
8. Κατά τη µεταβίβαση δικαιωµάτων ενίσχυσης χωρίς γη, η µοναδιαία αξία τους µειώνεται υπέρ του εθνικού αποθέµατος σε ποσοστό 20%».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Οι αγάπες… «πληγώνουν»

Πληροφορηθήκαμε από τον πρόεδρο του εργατικοϋπαλληλικού κέντρου Κιλκίς (ΕΚΚ) Τάσο Καπνίδη, ότι η άτυχη εργαζομένη στον δήμου Κιλκίς, η οποία […]