Γενικά

Mε εκλογές την Κυριακή 4.6.21 η αναπλήρωση του κοινοτικού συμβούλου Μ.Κονίδη στην κοινότητα Μουριών

Τη διενέργεια εκλογών την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021, για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους του συμβουλίου κοινότητας Μουριών της δημοτικής ενότητας Μουριών του δήμου Κιλκίς προκήρυξε με σχετική του απόφαση του στις 17.5.21 o περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Aπόστολος Τζιτζικώστας.

Μία απόφαση η οποία ελήφθη όπως αναφέρει το εκδοθέν στις 17.5.21 σχετικό έγγραφο των αρμοδίων υπηρεσιών της περιφέρειας έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 55 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ́/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57Α ́) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών.

3.Την αρ. πρωτ. 17/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς, όπως αυτή διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και στην οποία προκύπτει ότι στην κοινότητα Μουριών της δημοτικής ενότητας Μουριών του δήμου Κιλκίς έλαβε μέρος στις εκλογές μόνο ένας συνδυασμός με την επωνυμία: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ο οποίος απαρτιζόταν από πέντε υποψήφιους συμβούλους.

4.Το αρ. πρωτ. 5851/17-3-2021 έγγραφο του δήμου Κιλκίς σχετικά με την κάλυψη κενής έδρας συμβουλίου κοινότητας Μουριών της δημοτικής ενότητας Μουριών του δήμου Κιλκίς, λόγω θανάτου του κοινοτικού συμβούλου Μιχάλη Κονίδη και μη ύπαρξης αναπληρωματικού.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα