Γενικά

Η εξυπηρέτηση των πολιτών αποτελεί καθήκον δημοσίων-δημοτικών υπηρεσιών

Από την αντιδημαρχία οικονομικών υπηρεσιών του δήμου Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι απαλλάσονται από την καταβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού όσοι ιδιοκτήτες διακόπτουν την ηλεκτροδότηση των ακινήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν.4555/19.7.2018.

Επίσης, απαλλάσονται από οφειλές τελών καθαριότητας και φωτισμού, όλοι εκείνοι οι ιδιοκτήτες, για όσο διάστημα είχαν διακόψει την ηλεκτροδότηση των ακινήτων τους μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, και εφ΄όσον προσκομίσουν βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΗ κλπ.) και υπεύθυνη δήλωσή τους, ότι δεν το χρησιμοποιούσαν (το ακίνητο).

Στην παραπάνω ανακοίνωση του δήμου Κιλκίς, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα μας την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018, αναφέρονται όλα τα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι στην δημοτική αρχή, προκειμένου να απαλλαγούν από τα προαναφερθέντα τέλη (φωτισμού και καθαριότητας).

Τελευταία ημέρα υποβολής των παραπάνω αιτήσεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, είναι η 18η Ιανουαρίου 2019. Με την ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται, ότι «για αιτήσεις» μέχρι 18.1.19, θα χρεώνεται στα ακίνητα μόνο το ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Πέραν αυτής της ημερομηνίας, εκτός του ΤΑΠ θα χρεώνεται (όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου) δημοτικο τέλος και δημοτικός φόρος.

Σύμφωνα με το άρθρο 222 του ν.4555/2018 «ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη, στον οικείο δήμο, ότι δεν ηλεκτροδοντούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν».

Ενώ, λοιπόν, ο νόμος απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων από την καταβολή τελών φωτισμού και καθαριότητας, εφ΄όσον υποβάλουν εμπροθέσμως (18/1/19), την προβλεπόμενη από τον νόμο δήλωση, ο δήμος Κιλκίς, στην προαναφερθείσα ανακοίνωση του αναφέρει:

«Πέραν της ημερομηνίας (18.1.19) εκτός του ΤΑΠ, θα χρεώνεται δημοτικό τέλος και δημοτικός φόρος».

Θα πρέπει, λοιπόν, ο δήμος Κιλκίς, να διευκρινίσει, αν ισχύει και εφαρμόζεται το άρθρο 222 του ν.4555/2018 ή έχει καταργηθεί με νεώτερο νόμο, ο οποίος προβλέπει τη συνέχιση επιβολής ανταποδοτικών τελών για το μετά την 18.1.19 διάστημα, στα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, οι ιδιοκτήτες των οποίων, έχουν υποβάλει στον δήμο εμπροθέσμως την προβλεπόμενη από τον ν.4555/2019 δήλωση.

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 222 του ν.4555/2018 οι οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που επεβλήθησαν για ακίνητα μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα σε προγενέστερο χρονικό διάστημ από την έναρξη ισχύος του νόμου 4555/2018, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους για το χρονικό διάστημα που δεν ηλεκτροδοτούνταν και δεν χρησιμοποιούνταν. Η διαγραφή γίνεται ύστερα:

-Από βεβαίωση του αρμοδίου διαχειριστή του δικτύου (ΔΕΗ κλπ.) ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν ηλεκτροδοτούνταν κατά το χρονικό διάστημα, από… μέχρι…. και

-Από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, που υποβάλλεται στον δήμο, με την οποία δηλώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα της μη ρευματοδότησης του ακινήτου από… μέχρι… το ακίνητο δεν χρησιμοποιείτο.

Όμως, ο δήμος Κιλκίς σύμφωνα πάντα με την προαναφερθείσα ανακοίνωσή του, ζητεί από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, μαζί με την αίτησή τους, για μη επιβολή ανταποδοτικών τελών ή διαγραφή των ήδη επιβληθέντων, για τα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται, να προσκομίζουν και βεβαίωση από τη ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ), για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του ακινήτου.

Ο νόμος δεν υποχρεώνει τους πολίτες, να προσκομίσουν την παραπάνω βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ. Για τον λόγο αυτό, μπορεί να την παίρνει ο δήμος από τη ΔΕΗ με «εσωτερικές γραμμές», χωρίς τη μεσολάβηση των ενδιαφερομένων πολιτών.

Έτσι οι πολίτες δεν θα ταλαιπωρούνται σχηματίζοντας «ουρές» έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ ούτε θα χάνουν πολύτιμο χρόνο από τις εργασίες τους. Επί πλέον και οι υπάλληλοι της ΔΕΗ που θα εκδίδουν τις βεβαιώσεις, δεν θα εργάζονται κάτω από την πίστη της «ουράς» και τις εύλογες και δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των πολιτών.

Οι πολίτες είναι απογοητευμένοι και αγανακτισμένοι εξ αιτίας και της υπερφορολόγησης.

Ας μη τους «φορτώνεται» και το άγχος της ταλαιπωρίας και γραφειοκρατίας. Η εξυπηρέτηση των πολιτών είναι όχι μόνο δικαίωμά τους αλλά και καθήκον των δημοσίων και δημοτικών αρχών.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα