Γενικά

Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» με εκπαιδευτικό επίδομα 750€

Το ΚΔΒΜ 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. ενημερώνει το ευρύ κοινό ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στη Δράση «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5051556. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων άρχισε στις 18/01/2021 και ώρα 2 μ.μ. και θα λήξει στις 28/02/2021. Ακολούθως περιλαμβάνονται τα βασικά στοιχεία του προγράμματος:

Αντικείμενο της πράξης: Αποτελεί η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, με θεωρητικό και πρακτικό μέρος σε ωφελούμενους φορτοεκφορτωτές, οι οποίοι είναι ενταγμένοι κατά προτεραιότητα στο Μητρώο Β’ Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς και κατόπιν στο Μητρώο Α’, βάσει αρχαιότητας εγγραφής και υποβολής αίτησης στη δράση.

Σκοπός της δράσης: Τα προγράμματα κατάρτισης οδηγούν σε πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

· Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών (είτε δια ζώσης είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης)

· Πρακτική άσκηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας 30 ωρών (είτε δια ζώσης είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης)

· Απόκτηση Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων

· Συνολικό Εκπαιδευτικό επίδομα 750,00€

Αντικείμενα κατάρτισης: Η απόκτηση δεξιοτήτων σε γνωστικά αντικείμενα όπως αυτά αποτυπώνονται στο επικαιροποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Φορτοεκφορτωτές, οι οποίοι είναι μέλη στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ) και πληρούν μια από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β’ – Φορτοεκφορτωτών Λιμένα.

2. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β’ – Φορτοεκφορτωτών Ξηράς.

3. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α’(Εισαγωγικό).

Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής: Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων άρχισε στις 18/01/2021 και ώρα 14:00 και θα λήξει στις 28/02/2021 και ώρα 14:00.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση συμμετοχής είναι τα εξής:

1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / διαβατήριο / στρατιωτική ταυτότητα (κατά περίπτωση).

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Ε.Μ.Φ., εκδοθείσα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Προτυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι : «Δεν παρακολουθώ άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης, την παρούσα χρονική στιγμή» – Υπεύθυνη δήλωση

4. Βεβαίωση τράπεζας ή φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου ή εκτύπωση από το e-banking.

Το ΚΔΒΜ 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. συμβουλεύει τους ενδιαφερόμενους να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην υποβολή της αίτησης καθώς δεν δίνεται το δικαίωμα της επιδιόρθωσης στοιχείων σε περίπτωση λάθους. Επίσης, είναι σημαντικό για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, να διαφυλαχθεί ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) του ενδιαφερόμενου μετά την επιτυχή υποβολή.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας της Επιμορφωτικής:

– Κιλκίς Δοϊράνης 56, Κιλκίς Τηλ: 2341028705 , 2341029690 Email: [email protected]

– Πολύκαστρο Εθν. Αμύνης 37, Πολύκαστρο Τηλ: 23430 97340, Email: [email protected]

– ή και με την ηλεκτρονική συμπλήρωση της φόρμας https://www.epimorfotiki.gr/contact-form

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Ε.Π.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα