Αγροτικά

Τα ισχύοντα με την αναγνώριση χρόνου πρόσθετης ασφάλισης αγροτών

Με το ποσό των 82,05 ευρώ ανά μήνα θα μπορούν οι ασφαλισμένοι στον τέως ΟΓΑ να αναγνωρίσουν χρόνο πρόσθετης ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης.

Όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, η αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου του κλάδου πρόσθετης ασφάλισης, γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο του 20% επί του 70% του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών που ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης, η οποία υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο, άπαξ πριντην συνταξιοδότησή του.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει εφάπαξ, με καταβολή των εισφορών του αναγνωριζόμενου χρόνου εντός τριμήνου με έκπτωση 2% ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται.

Τα νέα αυτά ποσά υπολογισμού έχουν εφαρμογή από την ψήφιση του Ν. 4488/2017, ήτοι από 13/9/2017. Επισημαίνεται ότι το ποσό των 82,05 ευρώ ανά μήνα είναι το 20% επί του 70% του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586,08 Χ 70%Χ20%).

Τρόπος εξόφλησης του ποσού της εξαγοράς
Όπως αναφέρει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ η εξόφληση του συνολικού ποσού της εξαγοράς χρόνου πρόσθετης ασφάλισης γίνεται με τους εξής τρόπους:

– Εφάπαξ, με καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του αναγνωριζόμενου χρόνου εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης με έκπτωση 2%.

– Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, τόσες όσες και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Οι μηνιαίες δόσεις καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα (Υπ. Απόφαση Φ80000/οικ.60298/1472/23-12-16). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

– Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος πριν από την εξόφληση της εισφοράς εξαγοράς, το ποσό της εξαγοράς που δεν έχει εξοφληθεί συνυπολογίζεται με τις λοιπές οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 68 του Ν. 4144/2013, η σύνταξη θα χορηγείται αν το σύνολο των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης, δεν ξεπερνά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ. Το ποσό αυτό θα συμψηφίζεται ή θα παρακρατείται κάθε μήνα και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών της σύνταξης κατ’ εφαρμογή του ίδιου άρθρου.
Προϋποθέσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ μπορούν να αναγνωρίσουν μέρος ή το σύνολο του οφειλόμενου χρόνου στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης, μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται μία φορά πριν από την συνταξιοδότησή τους.

Ο χρόνος αναγνώρισης του κλάδου πρόσθετης ασφάλισης τ. Ο.Γ.Α. δεν μπορεί να συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο ή σε άλλον πρώην φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή με χρόνο λήψης σύνταξης από ίδιο δικαίωμα από κάποιον από τους φορείς αυτούς (άρθρο 34 Ν. 1140/1981) Αναδρομική ασφάλιση στον Κλάδο πρόσθετης ασφάλισης, για το χρονικό διάστημα από 1/1/88 μέχρι 31/12/97, δεν επιτρέπεται (Άρθρο 11 του Ν. 2458/97).

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή και να ισχύουν οι σχετικές οδηγίες που είχαν δοθεί από το τ. Ο.Γ.Α. ως προς την διαδικασία και τις προϋποθέσεις εξαγοράς, τροποποιημένες, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, ως προς τον νέο τρόπο υπολογισμού των ποσών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον ασφαλισμένο στους αρμόδιους ανταποκριτές τέως Ο.Γ.Α. του τόπου κατοικίας του. επίσης, οι ενδιαφερόμενοι – ασφαλισμένοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης αναγνώρισης εντός τριών μηνών από την παραλαβή της.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα