Τα ισχύοντα με την χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ έτους 2015 από τα ΚΕΠ

Γενικά /

Από το υπουργείο εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης δημοσιοποιήθηκαν τα ισχύοντα με την χορήγηση δελτίων μετακίνησης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) έτους 2015 από τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ0.
Ειδικότερα, ισχύουν τα εξής:

•  Για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 18η Δεκεμβρίου 2015 και λήξης η 31η Ιανουαρίου 2016.

•  Το Δελτίο Μετακίνησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της σχετικής ΚΥΑ, ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλαδή για το
έτος 2015 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2016) απαιτείται για να εκδοθεί νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.

•  Τα ΚΕΠ προκειμένου να αρχίσουν τη διανομή των δελτίων – κουπονιών ΑμεΑ οφείλουν να επικοινωνήσουν με τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες με ευθύνη τους θα τα εφοδιάσουν εγκαίρως με ικανό αριθμό από τα εν λόγω δελτία- κουπόνια.

•  Οι δικαιούχοι του προγράμματος προκειμένου να παραλάβουν τα δελτία – κουπόνια δωρεάν μετακίνησης θα προσέρχονται είτε στις Περιφερειακές Ενότητες του τόπου μόνιμης διαμονής τους είτε στα ΚΕΠ που εδρεύουν εντός των ορίων των οικείων Περιφερειακών ενοτήτων.

•  Επισημαίνουμε ότι το γεγονός της χορήγησης δελτίων-κουπονιών ΑμεΑ και από τα ΚΕΠ δεν αίρει σε καμία περίπτωση την υποχρέωση των καθ’ ύλην αρμοδίων Περιφερειών, για διεκπεραίωση της εν λόγω διοικητικής διαδικασίας.

•  Τα ΚΕΠ οφείλουν να συντάσσουν και να διατηρούν καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του ΑμεΑ που λαμβάνει δελτίο (ή δελτία αν πρόκειται για τυφλό ή βαριά νοητικά υστερούντα), τις οποίες θα υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

•  Όσοι προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα ΚΕΠ της χώρας, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να λάβουν δελτίο μετακίνησης εφόσον κριθούν δικαιούχοι, απαραίτητο είναι να προσκομίζουν το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας, στο πίσω εξώφυλλο του οποίου, ο αρμόδιος υπάλληλος που χορηγεί το δελτίο μονογράφει σημειώνοντας και την ημερομηνία παράδοσης αυτού και το σφραγίζει προκειμένου να ελέγχεται η περίπτωση πολλαπλής χορήγησης δελτίου στον ίδιο δικαιούχο.

•  Στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι των ΚΕΠ αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στη διεκπεραίωση της εν λόγω διαδικασίας και οι έγγραφες οδηγίες που έχουν στη διάθεσή τους δεν επαρκούν παρακαλούνται να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, ενώ στις ιδιάζουσες ή περίπλοκες περιπτώσεις να παραπέμπουν τους ενδιαφερόμενους στις Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέγιστο βαθμό οι περιπτώσεις λαθών.

•  Τέλος, σας γνωστοποιούμε τα τηλέφωνα της της Διεύθυνσης Προστασίας ΑμεΑ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 210 52 81 125 και 210 52 81 127.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα