Αγροτικά

Τα ισχύοντα με την λειτουργία των κατασκηνώσεων του ΥΠΑΓΑΤ

Από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων ανακοινώθηκε γιά τους υπαλλήλους που υπηρετούν σ’ αυτό και στις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής των περιφερειών και στους αγρότες της χώρας ότι η διαμονή των παιδιών τους στην κατασκήνωση του πρώην υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης & τροφίμων, που βρίσκεται στο Σούνιο Αττικής, θα είναι εντελώς δωρεάν, εκτός των εξόδων των εισιτηρίων μετακίνησης, από τον τόπο διαμονής τους μέχρι την Αθήνα που θα βαρύνουν τους κατασκηνωτές.
Οι υπηρεσίες στις οποίες θα υποβάλλονται οι αιτήσεις θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να γίνεται ο σχετικός έλεγχος.
Η κεντρική επιτροπή κατασκηνώσεων στην συνεδρίαση της 26/2/2016 αποφάσισε να λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν παιδιά αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων, δασεργατών και ψαράδων) από όλη τη χώρα, καθώς και των υπαλλήλων του ΥΠ.Α.Α.Τ. (κεντρικές & αποκεντρωμένες υπηρεσίες), των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ΥΠ.Α.Α.Τ, των Δ.Α.Ο.Κ. των αιρετών περιφερειών, βάσει των αιτήσεων που θα υποβάλουν οι γονείς και μόνο εφόσον αυτά:

1) Είναι ηλικίας 7 έως 15 χρόνων, που βεβαιώνεται με πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο δημόσιο έγγραφο (π.χ Βιβλιάριο Ασθένειας, Αστυνομική Ταυτότητα, κλπ) , δηλ. παιδιά που γεννήθηκαν από το 1-1-01 μέχρι και 31-12-09.
Αιτήσεις χωρίς σχετικό πιστοποιητικό απόδειξης ηλικίας θα απορρίπτονται.

2) Δεν πάσχουν από κάποια μεταδοτική ή ψυχική νόσο ή κάποιο άλλο αίτιο το οποίο θα τα εμποδίζει να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της κατασκήνωσης, όπως π.χ. κολύμπι, τρέξιμο, αθλοπαιδιές κ.λπ.
Το γεγονός αυτό θα αποδεικνύεται από σχετική γνωμάτευση ιατρού.

Επιπλέον, για τα παιδιά των αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων κ.λπ.) απαιτείται και μία βεβαίωση από την κοινότητα ή τον συνεταιρισμό ή τον αγροτικό ή δασικό κλπ. σύλλογο που ανήκουν οι γονείς, ότι πράγματι αυτοί είναι αγρότες (κτηνοτρόφοι, δασεργάτες κ.λπ).

Υπόδειγμα της αίτησης που πρέπει να συμπληρωθεί, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έντυπο που θα την συνοδεύει, υπάρχουν στο τέλος της παρούσας.

ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Τα παιδιά που θα λάβουν μέρος στην κατασκήνωση θα πρέπει να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε το ατομικό βιβλιάριο υγείας. Τούτο θα παραδίδεται στον αρχηγό της κατασκήνωσης από το παιδί, θα φυλάσσεται από αυτόν, με ευθύνη του, και θα επιστρέφεται στο παιδί κατά την αναχώρησή του στο τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ – ΗΛΙΚΙΕΣ

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι τρεις.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι:

1) Από 21 Ιουνίου μέχρι 8 Ιουλίου

2) Από 10 Ιουλίου μέχρι 26 Ιουλίου

3) Από 28 Ιουλίου μέχρι 13 Αυγούστου

Σε περίπτωση τροποποίησης των ανωτέρω κατασκηνωτικών περιόδων θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.
Επισημαίνεται, ότι θα τηρηθούν αυστηρά τα όρια της ηλικίας.

Οι αιτήσεις των ανωτέρω, που κατοικούν εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής, θα κατατίθενται μόνο στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες και θα αποστέλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και μόνο κατ΄ εξαίρεση με FAX.

Η μεταφορά των κατασκηνωτών και στελεχών γίνεται με μέριμνα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης & τροφίμων, με πούλμαν που μισθώνονται από αυτό, μόνο από το κεντρικό κτίριο του υπουργείου (Αχαρνών 2- Αθήνα) μέχρι την κατασκήνωση στο Σούνιο και επιστροφή τους στο υπουργείο.
Η εκκίνηση των πούλμαν θα γίνεται ώρα 7.00 π.μ., την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση η ενημέρωση για τα ωράρια των δρομολογίων θα γίνεται από τους αρμόδιους για τις πληροφορίες υπαλλήλους.

Δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά ως εξής:

1) Οι αγρότες και οι υπάλληλοι που είναι δικαιούχοι, στις πλησιέστερες υπηρεσίες του αγροτικού τομέα, του τόπου που κατοικούν. Οι υπηρεσίες που θα δεχθούν τις αιτήσεις θα φροντίσουν για τον έλεγχο και την αποστολή τους ηλεκτρονικά ή με φαξ μέχρι 10/6/2016 (για α΄ περ.), 1/7/2016 (για β΄περ.) και 19/7/2016 (για γ΄ περ.).

Αιτήσεις που θα φθάσουν αργότερα θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα γίνουν δεκτές.

2) Οι υπάλληλοι και οι αγρότες που κατοικούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής και επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους στην κατασκήνωση, θα υποβάλλουν τις αιτήσεις επίσης ηλεκτρονικά ή με Fax επίσης 10 ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν την δυναμικότητα της κατασκήνωσης θα γίνεται επιλογή με κλήρωση. Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του προέδρου, του Αντιπροέδρου και ενός μέλους της ΚΕΚ.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει να είναι σκαναρισμένες.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε υπόδειγμα αιτήσεων συμμετοχής κατασκηνωτών καθώς και λοιπά έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν και σταλούν μαζί με την αίτηση.
Παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι και οι αγρότες της περιοχής τους.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η παρούσα ανακοίνωση και τα υποδείγματα των αιτήσεων θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας www.minagric.gr και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) της Κ.Ε.Κ. με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις (σκαναρισμένες με τις απαραίτητες υπογραφές). Τονίζεται ότι για την ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτήσεων προτιμάται η υποβολή των αιτήσεων ηλεκτρονικά. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι : [email protected], [email protected] αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και στα Fax 2105244816 και 2105248748.
Πληροφορίες θα δίνονται από: 1) Σώτη Μπόϊκου 2102125035, 2) Μαρία Σάλλια 2102125161.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Γιά… άλλο σκοπό!

Τα στελέχη πολιτικών γραφείων αιρετών, νυν και πρώην, επιλέγονται και προορίζονται να διεκπεραιώνουν κυρίως ενημερωτικής φύσεως θέματα των γραφείων και […]